Santa Marinha e São Pedro da Afurada Vila Nova de Gaia

查看所有分数
视频
PropertyFloorPlans
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/71f59370-14c0-4f4e-852a-6e897ff026ba.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/a98112f3-1a12-418d-a58c-5b4eae040d9a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/370c3d87-e8ca-4d88-9e48-6cb5999d12c7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/c7904878-00cc-482e-bd9e-3549dd05f087.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/e8b2c89c-f938-411e-ab4b-3912296bd8a1.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/57dbc058-8999-40ea-a5b2-667d105effc5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/62fc5da7-36cb-453d-a4d9-da1781aed4be.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/e55703fb-8534-4b3b-88cf-31b5106308f7.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/f6fbcf59-1dad-4304-a4ff-fea0da6017ff.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/50b19e4e-65a5-405f-a016-e7577ebe9a31.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/9263d718-95ad-4382-996d-da7d0d98ec18.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/2c9d060d-2f2a-4ccb-b660-3f9534c6f60c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/59e5979d-d72c-4a1c-8db4-2ab8fdaae042.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/23f1be28-e154-4745-8d3a-7ca79f721b73.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/0b8562e2-9dd4-4be1-834f-c28e42601d6f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/c1d92e48-34f4-4692-b931-1aa471f14550.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/2a770ce3-a8d3-4b50-9ebb-9d18b839ac2c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/cf1f59f0-632c-4b7e-8c14-5ad356404915.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/d3a376ba-ee4b-47e1-aadb-1350d3605740.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/1e0bc8b7-6b6c-4385-8641-96154210adc5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/de964b59-c341-4e20-9e54-ef91eb7c0ba6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/688c439a-712b-4e5a-974e-c34e2d776122.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/fafce3ea-5103-46c2-92b7-d7dd6184fcf6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/20971866-12a1-4f5f-921e-7ecf84d072bd.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/9656bc40-841a-45de-8fdb-103bde65eca2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/ddbb3793-0009-4cb6-9a08-514ecf273b7a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/94bad659-aa64-47ba-b6bf-c89c106100de.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/4afe54af-9fda-4b5f-aff8-8643417fe6ca.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/85b8bfbb-6851-4850-b359-19d8b25d29c1.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/0bb49711-d04f-48e2-8125-05d34968abc4.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/fb56b9f2-e355-45d2-8921-916e3c937588.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/3c584caf-3004-4f22-887e-8167b3c92906.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/71f59370-14c0-4f4e-852a-6e897ff026ba.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/a98112f3-1a12-418d-a58c-5b4eae040d9a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/370c3d87-e8ca-4d88-9e48-6cb5999d12c7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/c7904878-00cc-482e-bd9e-3549dd05f087.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/e8b2c89c-f938-411e-ab4b-3912296bd8a1.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/57dbc058-8999-40ea-a5b2-667d105effc5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/62fc5da7-36cb-453d-a4d9-da1781aed4be.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/e55703fb-8534-4b3b-88cf-31b5106308f7.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/f6fbcf59-1dad-4304-a4ff-fea0da6017ff.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/50b19e4e-65a5-405f-a016-e7577ebe9a31.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/9263d718-95ad-4382-996d-da7d0d98ec18.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/2c9d060d-2f2a-4ccb-b660-3f9534c6f60c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/59e5979d-d72c-4a1c-8db4-2ab8fdaae042.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/23f1be28-e154-4745-8d3a-7ca79f721b73.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/0b8562e2-9dd4-4be1-834f-c28e42601d6f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/c1d92e48-34f4-4692-b931-1aa471f14550.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/2a770ce3-a8d3-4b50-9ebb-9d18b839ac2c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/cf1f59f0-632c-4b7e-8c14-5ad356404915.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/d3a376ba-ee4b-47e1-aadb-1350d3605740.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/1e0bc8b7-6b6c-4385-8641-96154210adc5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/de964b59-c341-4e20-9e54-ef91eb7c0ba6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/688c439a-712b-4e5a-974e-c34e2d776122.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/fafce3ea-5103-46c2-92b7-d7dd6184fcf6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/20971866-12a1-4f5f-921e-7ecf84d072bd.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/9656bc40-841a-45de-8fdb-103bde65eca2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/ddbb3793-0009-4cb6-9a08-514ecf273b7a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/94bad659-aa64-47ba-b6bf-c89c106100de.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/4afe54af-9fda-4b5f-aff8-8643417fe6ca.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/85b8bfbb-6851-4850-b359-19d8b25d29c1.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/0bb49711-d04f-48e2-8125-05d34968abc4.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/fb56b9f2-e355-45d2-8921-916e3c937588.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337748/3c584caf-3004-4f22-887e-8167b3c92906.png
参考: EMP021-RF
销售价格
POA
参考: EMP021-RF

E&M Residences开发项目

Serra do Pilar 旁边的新开发项目由 19 个类型 T0 和 T2 组成。

该开发项目位于 Rua de Ernesto Silva 和 Rua Marciano de Azuaga,分为 2 栋建筑,由 18 套 T0 公寓和 1 套 T2 公寓组成。

这款单间套装采用现代舒适的设计,非常适合学生或年轻的专业人士。每间一室公寓都设有私人花园或阳台,为户外放松身心提供宁静宜人的环境。

高品质的饰面包括 Quick-Step 橡木地板,为空间增添了优雅和耐用性。带有隔热和隔音切割的窗户,配有双层玻璃,保证了温馨环境所需的隐私和隔热。

此外,一室公寓还配备了空调,全年提供热舒适感。
安装可伸缩床的可能性可以让您优化空间,从而可以创造一个多功能和多功能的环境。

凭借所有这些高品质的饰面和设施,这些工作室是任何寻求现代、舒适和实用空间的人的理想场所。

盖亚新城(Vila Nova de Gaia)的埃内斯托·席尔瓦街(Rua de Ernesto Silva)是一条安静的住宅街,位于皮拉尔山(Serra do Pilar)、共和国大道(Avenida da República Jardim do Morro)和路易斯大桥(D. Luís bridge)附近。
其周围环境以历史建筑的存在和靠近杜罗河为标志,享有波尔图的壮丽景色。

在附近,我们可以找到各种服务和商店,如餐馆、咖啡馆、便利店、面包店和超市。此外,该地区受益于良好的公共交通网络,可以轻松前往城市的其他地区。

Serra do Pilar 和 Jardim do Morro 是加亚新城的主要旅游景点之一,距离酒店只有几分钟的路程,可以享受美丽的散步和欣赏杜罗河的风景。波尔图的标志性桥梁之一 D. Luís 桥也在附近,让您可以过河并进入波尔图市的历史中心。

总的来说,Rua de Ernesto Silva是一个令人愉快且服务良好的地方,它结合了住宅区的宁静和靠近几个历史和旅游景点。

施工将于 2024 年 3 月开始,并将于 2025 年 12 月完工。

物业特色

 • 空调
 • 接近: 购物区, 餐馆, 城市, Hospital, Farmácia, Public Transport, Schools, Playground
 • 建造年份: 2025
 • 精力充沛认证: B
 • Orientação solar: Norte, Sul
 • 中心位置
 • 视图: 城市景观
 • 电梯
 • 可视对讲系统
 • 双层玻璃
 • 安全门
 • 能源认证

资料下载

位置

查询

Santa Marinha e São Pedro da Afurada Vila Nova de Gaia

9 可用分數

参考 楼层 财产种类 房间数 浴场 房屋面积 總面積 价钱
A01456.E.2-RF 0 公寓 0 1 28,6 m2 28,6 m2 177 000€ 了解更多
A01456.E.4-RF 1 公寓 0 1 27,1 m2 28,2 m2 135 000€ 了解更多
A01456.E.6-RF 2 公寓 0 1 43,2 m2 52 m2 199 000€ 了解更多
A01456.E.7-RF 2 公寓 0 1 28,6 m2 32,2 m2 145 000€ 了解更多
A01456.E.8-RF 3 公寓 0 1 36,6 m2 36,6 m2 173 000€ 了解更多
A01456.E.9-RF 3 公寓 0 1 28,7 m2 32,3 m2 150 000€ 了解更多
A01457.M.4-RF 1 公寓 0 1 22,8 m2 23,9 m2 122 000€ 了解更多
A01457.M.9-RF 3 公寓 2 2 82,9 m2 90 m2 328 000€ 了解更多
A01457.M.10-RF 3 公寓 0 1 26,9 m2 32,4 m2 145 000€ 了解更多