Santa Marinha e São Pedro da Afurada Vila Nova de Gaia

公寓 Santa Marinha e São Pedro da Afurada Vila Nova de Gaia

查看所有分数
视频
PropertyFloorPlans
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/5d645b7e-e4ca-4be5-87b8-a35fa2246ca8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/f57ee879-ef6b-4a3c-b13c-b9ca989b4f70.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/46e52a82-a286-4409-8b7e-d8ff6a15da9e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/faf24fa9-692f-4f6f-a894-28bfb7e3a55f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/75a7dd2a-cff0-4df4-b5e1-81419d28bc18.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/27ea54aa-57bc-49a2-bfbe-9f786340f18b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/1e7a0feb-2fa1-4ba5-964f-99508343818d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/8ad7dcd8-eb94-4241-b8c7-5ff383fdcb87.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/e14dbc91-b27a-4419-af1d-dce8a9ec187b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/a0a59c04-1c20-491d-9dec-2a807cb7c899.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/15deb79a-ebd4-4ce6-8553-fd050b939f87.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/1661e05e-620f-41dc-a54a-8e747673a351.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/a1dfe25b-d81a-4174-a6a3-b2a1ffa0bef9.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/e7128677-8d59-40dd-ba84-4f1c3ff9dff0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/1ed27a7b-bd14-47e4-b7b0-c307f0073a3e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/71bc56e1-8316-4be9-a67d-d37dfea067a9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/39ae9deb-420a-452f-a64b-51fafa5900f5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/30ef8fdb-c4ff-4f5c-a07b-1f581f7e88cd.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/87857ee8-36a5-453b-b674-a0af95113249.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/b3094e94-6ed6-4f6a-9003-d4cee4c5f96a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/1db1a703-7097-4edf-9801-bc9b7a3e8b21.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/0f78324a-5de7-44f4-8b96-207f0331f4d8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/95fcf834-103a-4d8c-94a8-e474a60c4136.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/cae4286d-3e69-4e7a-820c-559f19d375dc.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/5d90fd74-abb2-4bd5-84ba-8be5b405a049.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/c96ab3b4-ef83-479d-9d34-07e57b299353.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/46e3ef1e-5fa9-4252-8c4c-a88e145a707f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/6f99644c-be67-4db4-b830-1dfbe0c19ffa.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/3fe3d7cc-1b41-4d31-9263-eb7b6454f86c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/5a4b02b4-76b8-435a-bba6-1e9817c1388e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/4418d311-4857-4f0d-afad-198522b5edb7.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/e0fcdb18-e97f-48b1-aa3e-ee8efc857d30.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/5d645b7e-e4ca-4be5-87b8-a35fa2246ca8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/f57ee879-ef6b-4a3c-b13c-b9ca989b4f70.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/46e52a82-a286-4409-8b7e-d8ff6a15da9e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/faf24fa9-692f-4f6f-a894-28bfb7e3a55f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/75a7dd2a-cff0-4df4-b5e1-81419d28bc18.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/27ea54aa-57bc-49a2-bfbe-9f786340f18b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/1e7a0feb-2fa1-4ba5-964f-99508343818d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/8ad7dcd8-eb94-4241-b8c7-5ff383fdcb87.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/e14dbc91-b27a-4419-af1d-dce8a9ec187b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/a0a59c04-1c20-491d-9dec-2a807cb7c899.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/15deb79a-ebd4-4ce6-8553-fd050b939f87.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/1661e05e-620f-41dc-a54a-8e747673a351.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/a1dfe25b-d81a-4174-a6a3-b2a1ffa0bef9.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/e7128677-8d59-40dd-ba84-4f1c3ff9dff0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/1ed27a7b-bd14-47e4-b7b0-c307f0073a3e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/71bc56e1-8316-4be9-a67d-d37dfea067a9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/39ae9deb-420a-452f-a64b-51fafa5900f5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/30ef8fdb-c4ff-4f5c-a07b-1f581f7e88cd.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/87857ee8-36a5-453b-b674-a0af95113249.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/b3094e94-6ed6-4f6a-9003-d4cee4c5f96a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/1db1a703-7097-4edf-9801-bc9b7a3e8b21.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/0f78324a-5de7-44f4-8b96-207f0331f4d8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/95fcf834-103a-4d8c-94a8-e474a60c4136.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/cae4286d-3e69-4e7a-820c-559f19d375dc.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/5d90fd74-abb2-4bd5-84ba-8be5b405a049.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/c96ab3b4-ef83-479d-9d34-07e57b299353.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/46e3ef1e-5fa9-4252-8c4c-a88e145a707f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/6f99644c-be67-4db4-b830-1dfbe0c19ffa.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/3fe3d7cc-1b41-4d31-9263-eb7b6454f86c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/5a4b02b4-76b8-435a-bba6-1e9817c1388e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/4418d311-4857-4f0d-afad-198522b5edb7.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/337942/e0fcdb18-e97f-48b1-aa3e-ee8efc857d30.png
 • 1
 • 32,2m2
 • 32,2m2
参考: A01456.E.1-RF
销售价格
145 000 €
 • 1
 • 32,2m2
 • 32,2m2
参考: A01456.E.1-RF

Studio T0 in Vila Nova de Gaia(加亚新城T0公寓)

Serra do Pilar 旁边的新开发项目由 19 个类型 T0 和 T2 组成。

该开发项目位于 Rua de Ernesto Silva 和 Rua Marciano de Azuaga,分为 2 栋建筑,由 18 套 T0 公寓和 1 套 T2 公寓组成。

这款单间套装采用现代舒适的设计,非常适合学生或年轻的专业人士。每间一室公寓都设有私人花园或阳台,为户外放松身心提供宁静宜人的环境。

高品质的饰面包括 Quick-Step 橡木地板,为空间增添了优雅和耐用性。带有隔热和隔音切割的窗户,配有双层玻璃,保证了温馨环境所需的隐私和隔热。

此外,一室公寓还配备了空调,全年提供热舒适感。
安装可伸缩床的可能性可以让您优化空间,从而可以创造一个多功能和多功能的环境。

凭借所有这些高品质的饰面和设施,这些工作室是任何寻求现代、舒适和实用空间的人的理想场所。

盖亚新城(Vila Nova de Gaia)的埃内斯托·席尔瓦街(Rua de Ernesto Silva)是一条安静的住宅街,位于皮拉尔山(Serra do Pilar)、共和国大道(Avenida da República Jardim do Morro)和路易斯大桥(D. Luís bridge)附近。
其周围环境以历史建筑的存在和靠近杜罗河为标志,享有波尔图的壮丽景色。

在附近,我们可以找到各种服务和商店,如餐馆、咖啡馆、便利店、面包店和超市。此外,该地区受益于良好的公共交通网络,可以轻松前往城市的其他地区。

Serra do Pilar 和 Jardim do Morro 是加亚新城的主要旅游景点之一,距离酒店只有几分钟的路程,可以享受美丽的散步和欣赏杜罗河的风景。波尔图的标志性桥梁之一 D. Luís 桥也在附近,让您可以过河并进入波尔图市的历史中心。

总的来说,Rua de Ernesto Silva是一个令人愉快且服务良好的地方,它结合了住宅区的宁静和靠近几个历史和旅游景点。

施工将于 2024 年 3 月开始,并将于 2025 年 12 月完工。

物业特色

 • 空调
 • 接近: 购物区, 餐馆, 城市, Hospital, Farmácia, Public Transport, Schools, Playground
 • 建造年份: 2025
 • 精力充沛认证: B
 • Orientação solar: Norte, Sul
 • 中心位置
 • 视图: 河景, 城市景观
 • 电梯
 • 可视对讲系统
 • 双层玻璃
 • 安全门
 • 能源认证

资料下载

位置

我们的网站使用cookie来改善您的用户体验。通过使用本网站,您确认您同意根据我们的隐私政策使用cookie。   学到更多