Santa Marinha e São Pedro da Afurada Vila Nova de Gaia

公寓 Santa Marinha e São Pedro da Afurada Vila Nova de Gaia

查看所有分数
视频
PropertyFloorPlans
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/bece6893-1925-4198-ab75-252d50b1af1f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/6140d3b6-ae46-460e-8311-2b8381b9e213.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/426189f4-e92c-49dc-a364-c76652133454.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/48543e82-54dd-47f2-8086-236f2901a574.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/db131819-b3a9-4e38-8915-b8f82b983989.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/eeb6a24f-3fe4-4f9e-9661-798be9fb20b4.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/c44f8a3f-7093-4e4d-986d-9e1e4b041695.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/104af68d-11c6-4cca-adc8-d3e897c2da3d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/4695a6d7-fef1-4aa6-b5b0-00239e70ad9e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/fed11ef5-bbe9-4ada-8060-a21fdbe62afd.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/8c9b2bb3-9496-4e9a-baf0-6276e7fd7a27.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/e22ccd91-d0ff-4302-8ada-4c306db117b8.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/ecf1bfd3-bde2-43cb-9163-a69dc58ef277.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/efef846c-1d7a-440a-be1f-a0d1d41f75eb.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/9fc5ee11-b4e1-44e5-8a65-139b93d44a18.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/11f92a45-ec19-40dd-98e2-c21d48c61599.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/822f2a26-9dd6-4c3f-a528-e57eb8ead638.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/23126a9f-5dc2-448f-9351-184bc3ccef43.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/5019eca9-642d-4f88-9e84-29a13d86c5c8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/e1c8bb6f-77ef-4dbe-890c-d5736cfd2443.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/0a37b4c8-a916-43dd-a244-e3b0ea42aa30.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/92ba1595-de73-409b-932e-c59d8958dd4e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/77ddcdb2-df3f-4c6d-92ca-7704bb548913.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/e5b7b006-2e2b-4277-80f2-afe9f4cc8d4f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/30f3f578-41ce-4603-83f3-89c02b663ea6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/2b354db0-3351-420b-8177-906ede82ba44.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/39c8fcfa-2db3-4df9-935b-9781eec6337d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/2588afdb-4e96-4c2f-bbbe-36d6076df76c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/b20241ff-5e08-40cf-b72b-fc057e834829.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/a31c81bb-bf43-4df7-a0d0-f87890697e24.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/30f264e1-3b8d-4ee3-95cb-bc7905a5e435.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/52d1d7db-5851-496a-917f-8ab6e935812d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/bece6893-1925-4198-ab75-252d50b1af1f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/6140d3b6-ae46-460e-8311-2b8381b9e213.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/426189f4-e92c-49dc-a364-c76652133454.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/48543e82-54dd-47f2-8086-236f2901a574.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/db131819-b3a9-4e38-8915-b8f82b983989.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/eeb6a24f-3fe4-4f9e-9661-798be9fb20b4.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/c44f8a3f-7093-4e4d-986d-9e1e4b041695.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/104af68d-11c6-4cca-adc8-d3e897c2da3d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/4695a6d7-fef1-4aa6-b5b0-00239e70ad9e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/fed11ef5-bbe9-4ada-8060-a21fdbe62afd.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/8c9b2bb3-9496-4e9a-baf0-6276e7fd7a27.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/e22ccd91-d0ff-4302-8ada-4c306db117b8.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/ecf1bfd3-bde2-43cb-9163-a69dc58ef277.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/efef846c-1d7a-440a-be1f-a0d1d41f75eb.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/9fc5ee11-b4e1-44e5-8a65-139b93d44a18.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/11f92a45-ec19-40dd-98e2-c21d48c61599.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/822f2a26-9dd6-4c3f-a528-e57eb8ead638.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/23126a9f-5dc2-448f-9351-184bc3ccef43.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/5019eca9-642d-4f88-9e84-29a13d86c5c8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/e1c8bb6f-77ef-4dbe-890c-d5736cfd2443.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/0a37b4c8-a916-43dd-a244-e3b0ea42aa30.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/92ba1595-de73-409b-932e-c59d8958dd4e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/77ddcdb2-df3f-4c6d-92ca-7704bb548913.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/e5b7b006-2e2b-4277-80f2-afe9f4cc8d4f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/30f3f578-41ce-4603-83f3-89c02b663ea6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/2b354db0-3351-420b-8177-906ede82ba44.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/39c8fcfa-2db3-4df9-935b-9781eec6337d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/2588afdb-4e96-4c2f-bbbe-36d6076df76c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/b20241ff-5e08-40cf-b72b-fc057e834829.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/a31c81bb-bf43-4df7-a0d0-f87890697e24.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/30f264e1-3b8d-4ee3-95cb-bc7905a5e435.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338011/52d1d7db-5851-496a-917f-8ab6e935812d.png
 • 1
 • 25,6m2
 • 24,4m2
参考: A01456.E.3-RF
销售价格
140 000 €
 • 1
 • 25,6m2
 • 24,4m2
参考: A01456.E.3-RF

Studio T0 in Vila Nova de Gaia with balcony(加亚新城T0一室公寓 - 带阳台)

Serra do Pilar 旁边的新开发项目由 19 个类型 T0 和 T2 组成。

该开发项目位于 Rua de Ernesto Silva 和 Rua Marciano de Azuaga,分为 2 栋建筑,由 18 套 T0 公寓和 1 套 T2 公寓组成。

这款单间套装采用现代舒适的设计,非常适合学生或年轻的专业人士。每间一室公寓都设有私人花园或阳台,为户外放松身心提供宁静宜人的环境。

高品质的饰面包括 Quick-Step 橡木地板,为空间增添了优雅和耐用性。带有隔热和隔音切割的窗户,配有双层玻璃,保证了温馨环境所需的隐私和隔热。

此外,一室公寓还配备了空调,全年提供热舒适感。
安装可伸缩床的可能性可以让您优化空间,从而可以创造一个多功能和多功能的环境。

凭借所有这些高品质的饰面和设施,这些工作室是任何寻求现代、舒适和实用空间的人的理想场所。

盖亚新城(Vila Nova de Gaia)的埃内斯托·席尔瓦街(Rua de Ernesto Silva)是一条安静的住宅街,位于皮拉尔山(Serra do Pilar)、共和国大道(Avenida da República Jardim do Morro)和路易斯大桥(D. Luís bridge)附近。
其周围环境以历史建筑的存在和靠近杜罗河为标志,享有波尔图的壮丽景色。

在附近,我们可以找到各种服务和商店,如餐馆、咖啡馆、便利店、面包店和超市。此外,该地区受益于良好的公共交通网络,可以轻松前往城市的其他地区。

Serra do Pilar 和 Jardim do Morro 是加亚新城的主要旅游景点之一,距离酒店只有几分钟的路程,可以享受美丽的散步和欣赏杜罗河的风景。波尔图的标志性桥梁之一 D. Luís 桥也在附近,让您可以过河并进入波尔图市的历史中心。

总的来说,Rua de Ernesto Silva是一个令人愉快且服务良好的地方,它结合了住宅区的宁静和靠近几个历史和旅游景点。

施工将于 2024 年 3 月开始,并将于 2025 年 12 月完工。

物业特色

 • 空调
 • 接近: 购物区, 餐馆, 城市, Hospital, Farmácia, Public Transport, Schools, Playground
 • 建造年份: 2025
 • 精力充沛认证: B
 • Orientação solar: Norte, Sul
 • 中心位置
 • 视图: 河景, 城市景观
 • 电梯
 • 可视对讲系统
 • 双层玻璃
 • 安全门
 • 能源认证

资料下载

位置

我们的网站使用cookie来改善您的用户体验。通过使用本网站,您确认您同意根据我们的隐私政策使用cookie。   学到更多