Santa Marinha e São Pedro da Afurada Vila Nova de Gaia

公寓 Santa Marinha e São Pedro da Afurada Vila Nova de Gaia

查看所有分数
视频
PropertyFloorPlans
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/ec1322d1-d32b-47f6-b751-9d993e871f6c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/9f0f590a-fee2-47b3-abc5-c4715c5d7616.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/ab46a579-72ee-4fe9-88ab-8246269bd4d7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/ea2a5202-dbc3-4b61-9a75-6102ae46eaad.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/8aea520d-64f3-435b-89a4-96f8d0166cca.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/15d57fdb-dd2a-49ef-aaf1-5e1898451822.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/02955b6e-6529-46f8-9da9-7b999de44131.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/466d41df-cdbd-472c-a089-c3749294baa9.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/6e7b0c75-145c-48fa-a2ea-0c41bd7bdabc.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/6a51104e-4962-46ed-b342-f5614171441f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/c1f332e9-bc3c-4f0c-af6b-5fa16c907f37.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/4df1e458-52cb-4c6a-8bea-570db0107ef7.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/4876df5d-279f-451e-86c8-dbd4447f6c5f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/d8877199-6a54-4412-b3a7-bd04296e4d33.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/42a96a89-b5f3-4782-8499-497a2298db81.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/2e0b8165-1868-462c-bf57-b658c3cc7b41.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/3e9a0b56-f215-4056-8e87-291567423fd2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/80f4cfd8-839a-4fcc-9a99-270604a8bd5a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/eaccbe90-af0e-4730-ae0d-14f2a86188b8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/f0cfd25b-b382-4ea4-8d86-a91013cb343f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/40f456a9-3577-403b-b6b1-0c4420de842f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/92feed26-e0d6-4f47-a4fb-d8e19258f2ab.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/5d247b63-00c2-44cb-983b-efc1ef97da75.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/97d3e5cb-cd47-4da6-bd17-f116973946a0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/35e795f2-85b6-40a4-84de-2670bf4d7522.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/393dfa5a-6c62-4dc5-b326-916d67d3549b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/4fc1f504-c660-461f-abce-d35a4b0effb4.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/c1b09c11-5b8f-42f7-a260-904824eb1346.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/6fe385fa-60f1-4bd0-a450-9cb8fdbf295f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/ca58b3dd-dff0-4b2b-b551-ae5ce390a1dd.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/14755461-9f41-46e5-8435-93b75a33b37a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/e55085bd-367d-4de3-87d5-17971512ad70.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/ec1322d1-d32b-47f6-b751-9d993e871f6c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/9f0f590a-fee2-47b3-abc5-c4715c5d7616.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/ab46a579-72ee-4fe9-88ab-8246269bd4d7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/ea2a5202-dbc3-4b61-9a75-6102ae46eaad.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/8aea520d-64f3-435b-89a4-96f8d0166cca.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/15d57fdb-dd2a-49ef-aaf1-5e1898451822.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/02955b6e-6529-46f8-9da9-7b999de44131.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/466d41df-cdbd-472c-a089-c3749294baa9.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/6e7b0c75-145c-48fa-a2ea-0c41bd7bdabc.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/6a51104e-4962-46ed-b342-f5614171441f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/c1f332e9-bc3c-4f0c-af6b-5fa16c907f37.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/4df1e458-52cb-4c6a-8bea-570db0107ef7.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/4876df5d-279f-451e-86c8-dbd4447f6c5f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/d8877199-6a54-4412-b3a7-bd04296e4d33.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/42a96a89-b5f3-4782-8499-497a2298db81.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/2e0b8165-1868-462c-bf57-b658c3cc7b41.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/3e9a0b56-f215-4056-8e87-291567423fd2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/80f4cfd8-839a-4fcc-9a99-270604a8bd5a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/eaccbe90-af0e-4730-ae0d-14f2a86188b8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/f0cfd25b-b382-4ea4-8d86-a91013cb343f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/40f456a9-3577-403b-b6b1-0c4420de842f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/92feed26-e0d6-4f47-a4fb-d8e19258f2ab.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/5d247b63-00c2-44cb-983b-efc1ef97da75.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/97d3e5cb-cd47-4da6-bd17-f116973946a0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/35e795f2-85b6-40a4-84de-2670bf4d7522.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/393dfa5a-6c62-4dc5-b326-916d67d3549b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/4fc1f504-c660-461f-abce-d35a4b0effb4.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/c1b09c11-5b8f-42f7-a260-904824eb1346.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/6fe385fa-60f1-4bd0-a450-9cb8fdbf295f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/ca58b3dd-dff0-4b2b-b551-ae5ce390a1dd.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/14755461-9f41-46e5-8435-93b75a33b37a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338013/e55085bd-367d-4de3-87d5-17971512ad70.png
 • 1
 • 32,3m2
 • 28,7m2
参考: A01456.E.5-RF
销售价格
150 000 €
 • 1
 • 32,3m2
 • 28,7m2
参考: A01456.E.5-RF

Studio T0 in Vila Nova de Gaia with balcony(加亚新城T0一室公寓 - 带阳台)

Serra do Pilar 旁边的新开发项目由 19 个类型 T0 和 T2 组成。

该开发项目位于 Rua de Ernesto Silva 和 Rua Marciano de Azuaga,分为 2 栋建筑,由 18 套 T0 公寓和 1 套 T2 公寓组成。

这款单间套装采用现代舒适的设计,非常适合学生或年轻的专业人士。每间一室公寓都设有私人花园或阳台,为户外放松身心提供宁静宜人的环境。

高品质的饰面包括 Quick-Step 橡木地板,为空间增添了优雅和耐用性。带有隔热和隔音切割的窗户,配有双层玻璃,保证了温馨环境所需的隐私和隔热。

此外,一室公寓还配备了空调,全年提供热舒适感。
安装可伸缩床的可能性可以让您优化空间,从而可以创造一个多功能和多功能的环境。

凭借所有这些高品质的饰面和设施,这些工作室是任何寻求现代、舒适和实用空间的人的理想场所。

盖亚新城(Vila Nova de Gaia)的埃内斯托·席尔瓦街(Rua de Ernesto Silva)是一条安静的住宅街,位于皮拉尔山(Serra do Pilar)、共和国大道(Avenida da República Jardim do Morro)和路易斯大桥(D. Luís bridge)附近。
其周围环境以历史建筑的存在和靠近杜罗河为标志,享有波尔图的壮丽景色。

在附近,我们可以找到各种服务和商店,如餐馆、咖啡馆、便利店、面包店和超市。此外,该地区受益于良好的公共交通网络,可以轻松前往城市的其他地区。

Serra do Pilar 和 Jardim do Morro 是加亚新城的主要旅游景点之一,距离酒店只有几分钟的路程,可以享受美丽的散步和欣赏杜罗河的风景。波尔图的标志性桥梁之一 D. Luís 桥也在附近,让您可以过河并进入波尔图市的历史中心。

总的来说,Rua de Ernesto Silva是一个令人愉快且服务良好的地方,它结合了住宅区的宁静和靠近几个历史和旅游景点。

施工将于 2024 年 3 月开始,并将于 2025 年 12 月完工。

物业特色

 • 空调
 • 接近: 购物区, 餐馆, 城市, Hospital, Farmácia, Public Transport, Schools, Playground
 • 建造年份: 2025
 • 精力充沛认证: B
 • Orientação solar: Norte, Sul
 • 中心位置
 • 视图: 河景, 城市景观
 • 电梯
 • 可视对讲系统
 • 双层玻璃
 • 安全门
 • 能源认证

资料下载

位置

我们的网站使用cookie来改善您的用户体验。通过使用本网站,您确认您同意根据我们的隐私政策使用cookie。   学到更多