Santa Marinha e São Pedro da Afurada Vila Nova de Gaia

公寓 Santa Marinha e São Pedro da Afurada Vila Nova de Gaia

查看所有分数
视频
PropertyFloorPlans
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/0f4be9f5-ad66-4408-8341-b4a69597a055.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/31dca302-0d00-4888-9b14-74691795fa76.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/66c7172c-39c4-425b-82b8-826a3301e874.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/42498094-daed-4cdd-9210-6b9f531f3249.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/c5b32e5f-5da3-4f50-bf14-ce19f38d7bc9.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/71c48409-1fd1-4d70-8423-c93f5b51d329.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/6dd1bc42-a822-4045-8dd7-b64c3d8e6062.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/039e4911-7392-412f-b281-7f607335de35.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/a4faa076-7881-413e-9788-ba986595caf1.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/3e09aeb3-c1c7-4d98-9415-d79e56800fd2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/8ec9b1af-bc27-4c83-9448-948c95fdbc42.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/ce29b8a5-1fd4-40c8-97e5-8985a0f84fd0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/e21a5eb8-9341-474e-a712-41801b5fd644.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/c7c23ae8-656d-4ac7-a9fc-8cc358bae4a6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/a229a862-f27a-4c24-b2ad-59b731d02fc4.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/4686287e-3984-4b41-a063-d4c2f574dfda.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/b7be4811-9eae-4a81-8026-33663e841472.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/8e672c55-3ffd-40d8-8542-5cfd7113d422.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/a30defe3-8543-4e0f-966f-650fb31adcf2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/1fab5e05-f4e4-4460-81c8-a1d86ca3d14a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/3809d059-b332-43cb-8d39-5cbc6d944e68.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/a6d87c43-049b-477b-bbed-1f71a908493d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/234e3eb5-7452-44d6-8ee9-1501effacd9b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/cabb78ba-4dff-4dfd-a188-138856e45bd3.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/67e766d8-99f0-4c90-a859-9a1619f53405.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/7ec08e8f-1995-4110-a757-bdba201b1fae.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/d0624fd2-29b1-42d6-97c7-6e5757deeffa.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/d01f5d7f-8789-4616-8d60-8abfef3d8a1c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/27f3d223-5d0e-45ba-8e62-637b67dba8d6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/60cbbb5d-f33e-4fad-9ab7-cad361ab4c7d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/3b98e1b7-a35b-4794-85c4-d03af5b0586d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/bdc51b09-3ed6-4588-a0c7-d39e5dd66dd2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/0f4be9f5-ad66-4408-8341-b4a69597a055.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/31dca302-0d00-4888-9b14-74691795fa76.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/66c7172c-39c4-425b-82b8-826a3301e874.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/42498094-daed-4cdd-9210-6b9f531f3249.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/c5b32e5f-5da3-4f50-bf14-ce19f38d7bc9.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/71c48409-1fd1-4d70-8423-c93f5b51d329.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/6dd1bc42-a822-4045-8dd7-b64c3d8e6062.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/039e4911-7392-412f-b281-7f607335de35.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/a4faa076-7881-413e-9788-ba986595caf1.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/3e09aeb3-c1c7-4d98-9415-d79e56800fd2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/8ec9b1af-bc27-4c83-9448-948c95fdbc42.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/ce29b8a5-1fd4-40c8-97e5-8985a0f84fd0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/e21a5eb8-9341-474e-a712-41801b5fd644.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/c7c23ae8-656d-4ac7-a9fc-8cc358bae4a6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/a229a862-f27a-4c24-b2ad-59b731d02fc4.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/4686287e-3984-4b41-a063-d4c2f574dfda.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/b7be4811-9eae-4a81-8026-33663e841472.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/8e672c55-3ffd-40d8-8542-5cfd7113d422.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/a30defe3-8543-4e0f-966f-650fb31adcf2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/1fab5e05-f4e4-4460-81c8-a1d86ca3d14a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/3809d059-b332-43cb-8d39-5cbc6d944e68.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/a6d87c43-049b-477b-bbed-1f71a908493d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/234e3eb5-7452-44d6-8ee9-1501effacd9b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/cabb78ba-4dff-4dfd-a188-138856e45bd3.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/67e766d8-99f0-4c90-a859-9a1619f53405.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/7ec08e8f-1995-4110-a757-bdba201b1fae.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/d0624fd2-29b1-42d6-97c7-6e5757deeffa.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/d01f5d7f-8789-4616-8d60-8abfef3d8a1c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/27f3d223-5d0e-45ba-8e62-637b67dba8d6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/60cbbb5d-f33e-4fad-9ab7-cad361ab4c7d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/3b98e1b7-a35b-4794-85c4-d03af5b0586d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338015/bdc51b09-3ed6-4588-a0c7-d39e5dd66dd2.png
 • 1
 • 32,2m2
 • 28,6m2
参考: A01456.E.7-RF
销售价格
145 000 €
 • 1
 • 32,2m2
 • 28,6m2
参考: A01456.E.7-RF

Studio T0 in Vila Nova de Gaia with balcony(加亚新城T0一室公寓 - 带阳台)

Serra do Pilar 旁边的新开发项目由 19 个类型 T0 和 T2 组成。

该开发项目位于 Rua de Ernesto Silva 和 Rua Marciano de Azuaga,分为 2 栋建筑,由 18 套 T0 公寓和 1 套 T2 公寓组成。

这款单间套装采用现代舒适的设计,非常适合学生或年轻的专业人士。每间一室公寓都设有私人花园或阳台,为户外放松身心提供宁静宜人的环境。

高品质的饰面包括 Quick-Step 橡木地板,为空间增添了优雅和耐用性。带有隔热和隔音切割的窗户,配有双层玻璃,保证了温馨环境所需的隐私和隔热。

此外,一室公寓还配备了空调,全年提供热舒适感。
安装可伸缩床的可能性可以让您优化空间,从而可以创造一个多功能和多功能的环境。

凭借所有这些高品质的饰面和设施,这些工作室是任何寻求现代、舒适和实用空间的人的理想场所。

盖亚新城(Vila Nova de Gaia)的埃内斯托·席尔瓦街(Rua de Ernesto Silva)是一条安静的住宅街,位于皮拉尔山(Serra do Pilar)、共和国大道(Avenida da República Jardim do Morro)和路易斯大桥(D. Luís bridge)附近。
其周围环境以历史建筑的存在和靠近杜罗河为标志,享有波尔图的壮丽景色。

在附近,我们可以找到各种服务和商店,如餐馆、咖啡馆、便利店、面包店和超市。此外,该地区受益于良好的公共交通网络,可以轻松前往城市的其他地区。

Serra do Pilar 和 Jardim do Morro 是加亚新城的主要旅游景点之一,距离酒店只有几分钟的路程,可以享受美丽的散步和欣赏杜罗河的风景。波尔图的标志性桥梁之一 D. Luís 桥也在附近,让您可以过河并进入波尔图市的历史中心。

总的来说,Rua de Ernesto Silva是一个令人愉快且服务良好的地方,它结合了住宅区的宁静和靠近几个历史和旅游景点。

施工将于 2024 年 3 月开始,并将于 2025 年 12 月完工。

物业特色

 • 空调
 • 接近: 购物区, 餐馆, 城市, Hospital, Farmácia, Public Transport, Schools, Playground
 • 建造年份: 2025
 • 精力充沛认证: B
 • Orientação solar: Norte, Sul
 • 中心位置
 • 视图: 城市景观
 • 电梯
 • 可视对讲系统
 • 双层玻璃
 • 安全门
 • 能源认证

资料下载

位置