Santa Marinha e São Pedro da Afurada Vila Nova de Gaia

公寓 Santa Marinha e São Pedro da Afurada Vila Nova de Gaia

查看所有分数
视频
PropertyFloorPlans
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/e6bb335f-f451-437b-a89f-d58ba9a0fd9d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/432bf453-b683-4359-bc13-b0f35a94133c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/4dac026c-b385-4a76-a2c2-db82c2106629.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/c573cf91-222d-4d76-b554-865eb3c86d6d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/65155d57-bb69-41b3-a831-fd5339970286.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/7be08869-4829-4f9b-8952-d79f59062f96.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/8c9586a8-bce8-4b35-84fb-0c7491cca0f8.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/298895c2-1474-46dc-918d-69e472ee9aa8.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/d4f720e2-0683-45fc-a850-dc30e865b49a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/325b8a4f-d7d1-44dd-bb16-fe8b1d08c825.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/2b9201e7-a032-497b-afb1-c1314c9a723c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/021804d7-102f-4f7f-a89e-835e5c588f9f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/3f204321-9033-4097-868d-f9f9b190bbaa.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/fa81dcf3-17ff-4182-8dc7-6cb224adcb3e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/7d3ffd36-482b-40bf-9f14-30bd1f6228db.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/0553eeab-3269-4fe1-9eb3-27af376c3f13.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/54820743-c021-4327-a9d4-28b4bf8dc630.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/5e637f5f-69df-481b-8164-b3c9802e13ab.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/01379307-27b0-44e0-b472-beaa3e3f4fab.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/15fde7e3-9dd8-4213-8a9b-81884d167306.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/43e98620-a57e-45de-87b5-3cd7f5eee719.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/6488ea46-ead1-4f41-b43e-4e02a808c3a8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/084f597d-f214-47e6-be73-893b4628ee65.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/03abeb68-be02-4c75-a984-c7effbbe2dc8.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/d3f2d079-d119-40ce-ae02-5d8829242241.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/e453d0ac-c286-4679-9e63-5724f6bea024.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/46c2ae14-a0c1-45a2-b8ae-38f42acc1d5a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/83cf5b0c-cdab-471c-8f31-884b11cd5fe6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/bc8a49c8-ec7e-483a-9ddd-99bf2c9d5da6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/2ede3328-115f-415c-b833-ebac2b99c3ed.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/f55ef9b3-84f6-4296-9306-d49c94209ad6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/8401bc53-014d-490b-9329-4f0e538d3a38.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/e6bb335f-f451-437b-a89f-d58ba9a0fd9d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/432bf453-b683-4359-bc13-b0f35a94133c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/4dac026c-b385-4a76-a2c2-db82c2106629.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/c573cf91-222d-4d76-b554-865eb3c86d6d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/65155d57-bb69-41b3-a831-fd5339970286.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/7be08869-4829-4f9b-8952-d79f59062f96.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/8c9586a8-bce8-4b35-84fb-0c7491cca0f8.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/298895c2-1474-46dc-918d-69e472ee9aa8.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/d4f720e2-0683-45fc-a850-dc30e865b49a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/325b8a4f-d7d1-44dd-bb16-fe8b1d08c825.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/2b9201e7-a032-497b-afb1-c1314c9a723c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/021804d7-102f-4f7f-a89e-835e5c588f9f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/3f204321-9033-4097-868d-f9f9b190bbaa.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/fa81dcf3-17ff-4182-8dc7-6cb224adcb3e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/7d3ffd36-482b-40bf-9f14-30bd1f6228db.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/0553eeab-3269-4fe1-9eb3-27af376c3f13.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/54820743-c021-4327-a9d4-28b4bf8dc630.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/5e637f5f-69df-481b-8164-b3c9802e13ab.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/01379307-27b0-44e0-b472-beaa3e3f4fab.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/15fde7e3-9dd8-4213-8a9b-81884d167306.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/43e98620-a57e-45de-87b5-3cd7f5eee719.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/6488ea46-ead1-4f41-b43e-4e02a808c3a8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/084f597d-f214-47e6-be73-893b4628ee65.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/03abeb68-be02-4c75-a984-c7effbbe2dc8.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/d3f2d079-d119-40ce-ae02-5d8829242241.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/e453d0ac-c286-4679-9e63-5724f6bea024.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/46c2ae14-a0c1-45a2-b8ae-38f42acc1d5a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/83cf5b0c-cdab-471c-8f31-884b11cd5fe6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/bc8a49c8-ec7e-483a-9ddd-99bf2c9d5da6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/2ede3328-115f-415c-b833-ebac2b99c3ed.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/f55ef9b3-84f6-4296-9306-d49c94209ad6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338018/8401bc53-014d-490b-9329-4f0e538d3a38.png
 • 1
 • 32,3m2
 • 28,7m2
参考: A01456.E.9-RF
销售价格
150 000 €
 • 1
 • 32,3m2
 • 28,7m2
参考: A01456.E.9-RF

Studio T0 in Vila Nova de Gaia with balcony(加亚新城T0一室公寓 - 带阳台)

Serra do Pilar 旁边的新开发项目由 19 个类型 T0 和 T2 组成。

该开发项目位于 Rua de Ernesto Silva 和 Rua Marciano de Azuaga,分为 2 栋建筑,由 18 套 T0 公寓和 1 套 T2 公寓组成。

这款单间套装采用现代舒适的设计,非常适合学生或年轻的专业人士。每间一室公寓都设有私人花园或阳台,为户外放松身心提供宁静宜人的环境。

高品质的饰面包括 Quick-Step 橡木地板,为空间增添了优雅和耐用性。带有隔热和隔音切割的窗户,配有双层玻璃,保证了温馨环境所需的隐私和隔热。

此外,一室公寓还配备了空调,全年提供热舒适感。
安装可伸缩床的可能性可以让您优化空间,从而可以创造一个多功能和多功能的环境。

凭借所有这些高品质的饰面和设施,这些工作室是任何寻求现代、舒适和实用空间的人的理想场所。

盖亚新城(Vila Nova de Gaia)的埃内斯托·席尔瓦街(Rua de Ernesto Silva)是一条安静的住宅街,位于皮拉尔山(Serra do Pilar)、共和国大道(Avenida da República Jardim do Morro)和路易斯大桥(D. Luís bridge)附近。
其周围环境以历史建筑的存在和靠近杜罗河为标志,享有波尔图的壮丽景色。

在附近,我们可以找到各种服务和商店,如餐馆、咖啡馆、便利店、面包店和超市。此外,该地区受益于良好的公共交通网络,可以轻松前往城市的其他地区。

Serra do Pilar 和 Jardim do Morro 是加亚新城的主要旅游景点之一,距离酒店只有几分钟的路程,可以享受美丽的散步和欣赏杜罗河的风景。波尔图的标志性桥梁之一 D. Luís 桥也在附近,让您可以过河并进入波尔图市的历史中心。

总的来说,Rua de Ernesto Silva是一个令人愉快且服务良好的地方,它结合了住宅区的宁静和靠近几个历史和旅游景点。

施工将于 2024 年 3 月开始,并将于 2025 年 12 月完工。

物业特色

 • 空调
 • 接近: 购物区, 餐馆, 城市, Hospital, Farmácia, Public Transport, Schools, Playground
 • 建造年份: 2025
 • 精力充沛认证: B
 • Orientação solar: Norte, Sul
 • 中心位置
 • 视图: 城市景观
 • 电梯
 • 可视对讲系统
 • 双层玻璃
 • 安全门
 • 能源认证

资料下载

位置