Santa Marinha e São Pedro da Afurada Vila Nova de Gaia

公寓 Santa Marinha e São Pedro da Afurada Vila Nova de Gaia

查看所有分数
视频
PropertyFloorPlans
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/ac877ff2-64b1-4321-84bb-72f937d41bf6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/52b126fd-0f8a-4800-9105-3fc1f1abf7a0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/2e4900d6-11ea-4118-9b22-64ac2ee53b53.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/d858c87f-0bc6-4d99-a2d5-93591dac06d4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/86c5dbe4-cfc4-448f-99cb-dc092680b94e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/57619f77-fb31-4df2-8faf-267742442b52.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/f21d0610-8ad1-487f-a1fb-e9cf704846bb.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/650f73f0-9666-4013-b48d-4e7ef2627c06.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/2fd46471-a7fe-4c5b-8d0e-08efe3ab85cf.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/f4473166-196e-4ea2-8c86-1217c9c5f820.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/2a6cea73-e4b3-453f-97de-4cf7c3e02091.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/1a47e1b3-6e12-4843-b06d-bd63dfddeca4.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/8b6b2788-987e-49fe-bd79-14f8e22a1a2e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/4b58dfc4-0cb8-4de4-a5b2-23d932375015.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/fd1794a1-6674-4549-81a3-75897e21be38.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/75ed7f66-9da4-42c9-bed5-36527f0a0b5a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/a021bf88-642c-4a21-9f06-7e829b3d55f4.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/779bc168-cb96-4ffd-b101-bae969bb322d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/a35d5cfc-10b7-4466-aedf-27111b7ea382.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/27f07c30-21c0-409f-88b3-a5810177d818.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/c7fc58ac-a764-4796-96b8-481e053717c8.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/53111bc3-654d-4637-a3a6-1951ddafb9e9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/b423d3e2-1b61-4b5b-9601-10f789a4cb99.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/625cb6bc-947d-4917-9800-26d77204b2e6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/7c1532f6-152f-4069-94a9-104201ac02a2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/c00ab798-131b-4e83-b580-b20ac093ca68.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/f2202413-8214-45bc-9c91-8ab6914d4622.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/eb5b35ee-5679-439f-9bbf-23454249fdc4.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/604a28d0-796e-40fb-95a7-55978810047d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/406a560b-6a3a-4e93-97fa-3b87753840ec.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/eea7cc63-28c2-42c7-b93c-8d6f47905376.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/9abb4c98-7dc6-4243-bd6b-70ec112b09bc.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/ac877ff2-64b1-4321-84bb-72f937d41bf6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/52b126fd-0f8a-4800-9105-3fc1f1abf7a0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/2e4900d6-11ea-4118-9b22-64ac2ee53b53.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/d858c87f-0bc6-4d99-a2d5-93591dac06d4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/86c5dbe4-cfc4-448f-99cb-dc092680b94e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/57619f77-fb31-4df2-8faf-267742442b52.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/f21d0610-8ad1-487f-a1fb-e9cf704846bb.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/650f73f0-9666-4013-b48d-4e7ef2627c06.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/2fd46471-a7fe-4c5b-8d0e-08efe3ab85cf.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/f4473166-196e-4ea2-8c86-1217c9c5f820.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/2a6cea73-e4b3-453f-97de-4cf7c3e02091.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/1a47e1b3-6e12-4843-b06d-bd63dfddeca4.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/8b6b2788-987e-49fe-bd79-14f8e22a1a2e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/4b58dfc4-0cb8-4de4-a5b2-23d932375015.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/fd1794a1-6674-4549-81a3-75897e21be38.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/75ed7f66-9da4-42c9-bed5-36527f0a0b5a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/a021bf88-642c-4a21-9f06-7e829b3d55f4.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/779bc168-cb96-4ffd-b101-bae969bb322d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/a35d5cfc-10b7-4466-aedf-27111b7ea382.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/27f07c30-21c0-409f-88b3-a5810177d818.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/c7fc58ac-a764-4796-96b8-481e053717c8.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/53111bc3-654d-4637-a3a6-1951ddafb9e9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/b423d3e2-1b61-4b5b-9601-10f789a4cb99.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/625cb6bc-947d-4917-9800-26d77204b2e6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/7c1532f6-152f-4069-94a9-104201ac02a2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/c00ab798-131b-4e83-b580-b20ac093ca68.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/f2202413-8214-45bc-9c91-8ab6914d4622.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/eb5b35ee-5679-439f-9bbf-23454249fdc4.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/604a28d0-796e-40fb-95a7-55978810047d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/406a560b-6a3a-4e93-97fa-3b87753840ec.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/eea7cc63-28c2-42c7-b93c-8d6f47905376.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/338019/9abb4c98-7dc6-4243-bd6b-70ec112b09bc.png
 • 1
 • 26,7m2
 • 26,7m2
参考: A01457.M.1-RF
销售价格
135 000 €
 • 1
 • 26,7m2
 • 26,7m2
参考: A01457.M.1-RF

Studio T0 in Vila Nova de Gaia(加亚新城T0公寓)

Serra do Pilar 旁边的新开发项目由 19 个类型 T0 和 T2 组成。

该开发项目位于 Rua de Ernesto Silva 和 Rua Marciano de Azuaga,分为 2 栋建筑,由 18 套 T0 公寓和 1 套 T2 公寓组成。

这款单间套装采用现代舒适的设计,非常适合学生或年轻的专业人士。每间一室公寓都设有私人花园或阳台,为户外放松身心提供宁静宜人的环境。

高品质的饰面包括 Quick-Step 橡木地板,为空间增添了优雅和耐用性。带有隔热和隔音切割的窗户,配有双层玻璃,保证了温馨环境所需的隐私和隔热。

此外,一室公寓还配备了空调,全年提供热舒适感。
安装可伸缩床的可能性可以让您优化空间,从而可以创造一个多功能和多功能的环境。

凭借所有这些高品质的饰面和设施,这些工作室是任何寻求现代、舒适和实用空间的人的理想场所。

盖亚新城(Vila Nova de Gaia)的埃内斯托·席尔瓦街(Rua de Ernesto Silva)是一条安静的住宅街,位于皮拉尔山(Serra do Pilar)、共和国大道(Avenida da República Jardim do Morro)和路易斯大桥(D. Luís bridge)附近。
其周围环境以历史建筑的存在和靠近杜罗河为标志,享有波尔图的壮丽景色。

在附近,我们可以找到各种服务和商店,如餐馆、咖啡馆、便利店、面包店和超市。此外,该地区受益于良好的公共交通网络,可以轻松前往城市的其他地区。

Serra do Pilar 和 Jardim do Morro 是加亚新城的主要旅游景点之一,距离酒店只有几分钟的路程,可以享受美丽的散步和欣赏杜罗河的风景。波尔图的标志性桥梁之一 D. Luís 桥也在附近,让您可以过河并进入波尔图市的历史中心。

总的来说,Rua de Ernesto Silva是一个令人愉快且服务良好的地方,它结合了住宅区的宁静和靠近几个历史和旅游景点。

施工将于 2024 年 3 月开始,并将于 2025 年 12 月完工。

物业特色

 • 空调
 • 接近: 购物区, 餐馆, 城市, Hospital, Farmácia, Public Transport, Schools, Playground
 • 建造年份: 2025
 • 精力充沛认证: B
 • Orientação solar: Norte, Sul
 • 中心位置
 • 视图: 河景, 城市景观
 • 电梯
 • 可视对讲系统
 • 双层玻璃
 • 安全门
 • 能源认证

资料下载

位置

我们的网站使用cookie来改善您的用户体验。通过使用本网站,您确认您同意根据我们的隐私政策使用cookie。   学到更多