Vila Nova de Gaia

查看所有分数
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/56f8deb4-3141-4420-9585-8bb98c90458d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/cf50cc22-3499-4341-961c-cf3ca81d0943.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/04f67295-5de9-495b-90c0-64f35a1b14d8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/6d50e0a9-7619-48c3-9bff-a6fe3ce52590.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/7babfa34-929b-47f3-9691-7d98f02b3c87.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/4db70739-6172-40ce-b92e-df12091c152f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/01c12cfa-a84a-497a-b230-13d9c854298b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/a560f508-a80e-4ee8-abb5-ef44c38863dc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/74431c72-1cac-4bad-9b46-a8154b4cb903.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/461c7bf8-7a5b-4855-a805-1beb27a0399d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/1d12fba0-cdf7-4251-8f81-dd5eb8f95a53.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/9ca8bc09-6017-488e-a9f6-e56a11f3d576.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/67167273-8cc4-416c-8561-b6cac74342ca.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/768bd0fd-a077-4411-9827-e72886597081.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/e5f3f93e-7325-4250-b465-17b292d99c8f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/fe00a9b9-ac65-4adc-805b-10b65aa6dc0d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/d15bdfdd-9f16-488c-9b6a-8ee0b777ae01.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/3853f165-ed06-4d58-8f6f-7592a466673a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/eeeca223-4557-4dc6-8e8d-ee215b1537ef.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/18268957-b469-4fa5-a921-9e6feb939d0d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/3afdb407-5cc2-4992-b57f-8c0634f9bdd3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/526e7a76-8bd5-46fe-9d81-2c84fe48b69a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/0fce0abc-1412-4548-be22-c22bbc862bda.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/dad2d5d7-b7a9-4afa-a06d-5e995d547aec.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/0cb3bd34-2ac4-41af-8136-26d727ef8697.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/073bcbb0-dfdd-45da-953b-48a2f91e62a8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/56f8deb4-3141-4420-9585-8bb98c90458d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/cf50cc22-3499-4341-961c-cf3ca81d0943.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/04f67295-5de9-495b-90c0-64f35a1b14d8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/6d50e0a9-7619-48c3-9bff-a6fe3ce52590.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/7babfa34-929b-47f3-9691-7d98f02b3c87.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/4db70739-6172-40ce-b92e-df12091c152f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/01c12cfa-a84a-497a-b230-13d9c854298b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/a560f508-a80e-4ee8-abb5-ef44c38863dc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/74431c72-1cac-4bad-9b46-a8154b4cb903.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/461c7bf8-7a5b-4855-a805-1beb27a0399d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/1d12fba0-cdf7-4251-8f81-dd5eb8f95a53.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/9ca8bc09-6017-488e-a9f6-e56a11f3d576.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/67167273-8cc4-416c-8561-b6cac74342ca.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/768bd0fd-a077-4411-9827-e72886597081.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/e5f3f93e-7325-4250-b465-17b292d99c8f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/fe00a9b9-ac65-4adc-805b-10b65aa6dc0d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/d15bdfdd-9f16-488c-9b6a-8ee0b777ae01.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/3853f165-ed06-4d58-8f6f-7592a466673a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/eeeca223-4557-4dc6-8e8d-ee215b1537ef.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/18268957-b469-4fa5-a921-9e6feb939d0d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/3afdb407-5cc2-4992-b57f-8c0634f9bdd3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/526e7a76-8bd5-46fe-9d81-2c84fe48b69a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/0fce0abc-1412-4548-be22-c22bbc862bda.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/dad2d5d7-b7a9-4afa-a06d-5e995d547aec.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/0cb3bd34-2ac4-41af-8136-26d727ef8697.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/252504/073bcbb0-dfdd-45da-953b-48a2f91e62a8.jpg
参考: EMP008-AM
销售价格 545 000 €
参考: EMP008-AM

物业特色

 • Piped gas
 • Electric network
 • 建造年份: 2024
 • Orientação solar: Norte, Sul, Este, Oeste
 • 地板: 5
 • 私人公寓
 • 中心位置
 • 安静位置
 • 一线属性
 • 距离海滩仅有几步之遥
 • 视图: 海景, 海滩景观, 滨海景观, 河景, 花园景观, 城市景观, 查看城市化
 • 全景
 • 带停车场
 • 地下室
 • 收集
 • 屋顶露台
 • 阳台
 • 阳台
 • 洗衣店
 • 储藏室
 • 车库
 • 停车场
 • 电梯
 • 可视对讲系统
 • 电动车库门
 • 双层玻璃
 • 电百叶窗
 • 安全门
 • 燃气加热器
 • ???
 • Ligação à rede eléctrica
 • Ligação à rede de gás
 • 市政下水道

查询

Vila Nova de Gaia

6 可用分數

参考 楼层 财产种类 房间数 浴场 房屋面积 總面積 价钱
A01202.D-AM 2 公寓 3 3 128,7 m2 145 m2 545 000€ 了解更多
A01203.A-AM 2 公寓 4 4 188,1 m2 214,8 m2 685 000€ 了解更多
A01204-AM 5 公寓 5 4 168,4 m2 243 m2 1 150 000€ 了解更多
A01202.AO-AM 4 公寓 3 3 121,4 m2 127,7 m2 595 000€ 了解更多
A01203.H-AM 2 公寓 4 4 188,1 m2 214,8 m2 710 000€ 了解更多
A01203.I-AM 2 公寓 4 4 188,1 m2 214,8 m2 710 000€ 了解更多
我们的网站使用cookie来改善您的用户体验。通过使用本网站,您确认您同意根据我们的隐私政策使用cookie。   学到更多