Canidelo Vila Nova de Gaia

查看所有分数
视频
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/20caf586-fca5-4ad4-a259-7ddd5c81fdb5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/502c7a43-dd61-4a72-a8b8-c5d5b9bb86ec.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/63ad2db4-f90e-46d5-81d4-1f0989c6432d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/21ca2d52-5963-4d39-b3b8-dfca3b55ce8e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/b66eb4ea-ab3b-45e9-948b-b88eee32b778.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/3da8e3dd-5db7-4226-bb91-002bb0eeacce.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/aad62da1-2ef6-4169-b673-091f3575d567.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/a2092be1-7abf-4c40-8bfb-ebe349f30b2a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/bba82509-827c-43a4-8b94-98a362d60def.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/af5e7e59-497f-4e33-980d-98af9084e360.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/8b73bae4-b3c6-4717-8027-f569b262b4d1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/d5bc2b7f-f336-471e-843d-a2876de975b3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/4ab359ed-33e6-4b52-95d5-e22739353355.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/9a1e0a33-2073-40c7-a079-a44564950936.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/363763f2-d71a-4f3d-85fc-9a5bb09a3cf5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/f7a652ef-d1cc-4570-bda8-cfc871cf6396.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/9152d6f1-ae37-49a4-86a1-1d65f18d8ea6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/4e2d51fb-dfa3-474b-9729-c92f51f93ec6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/837c3756-61f5-4417-81cc-3a0d15bb1b51.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/80490817-d727-4e8f-85fb-17e019ca0552.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/08f271e3-0cfb-479b-b2ff-675201fb4b2f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/5cda920d-b122-4385-a4dd-940e29a94155.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/2609667b-2bb1-48e6-b81c-316ba4fa1660.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/3767dd92-d26e-4def-bf8d-da6f1d9021dd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/c10da9c9-457e-4208-a68b-a31e5eb23b3d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/ae41c0cb-07fe-4e26-8575-f93ee71c1f44.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/ab7c3321-873d-4f9c-b2f5-8daa229d2a39.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/20caf586-fca5-4ad4-a259-7ddd5c81fdb5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/502c7a43-dd61-4a72-a8b8-c5d5b9bb86ec.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/63ad2db4-f90e-46d5-81d4-1f0989c6432d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/21ca2d52-5963-4d39-b3b8-dfca3b55ce8e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/b66eb4ea-ab3b-45e9-948b-b88eee32b778.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/3da8e3dd-5db7-4226-bb91-002bb0eeacce.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/aad62da1-2ef6-4169-b673-091f3575d567.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/a2092be1-7abf-4c40-8bfb-ebe349f30b2a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/bba82509-827c-43a4-8b94-98a362d60def.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/af5e7e59-497f-4e33-980d-98af9084e360.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/8b73bae4-b3c6-4717-8027-f569b262b4d1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/d5bc2b7f-f336-471e-843d-a2876de975b3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/4ab359ed-33e6-4b52-95d5-e22739353355.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/9a1e0a33-2073-40c7-a079-a44564950936.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/363763f2-d71a-4f3d-85fc-9a5bb09a3cf5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/f7a652ef-d1cc-4570-bda8-cfc871cf6396.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/9152d6f1-ae37-49a4-86a1-1d65f18d8ea6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/4e2d51fb-dfa3-474b-9729-c92f51f93ec6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/837c3756-61f5-4417-81cc-3a0d15bb1b51.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/80490817-d727-4e8f-85fb-17e019ca0552.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/08f271e3-0cfb-479b-b2ff-675201fb4b2f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/5cda920d-b122-4385-a4dd-940e29a94155.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/2609667b-2bb1-48e6-b81c-316ba4fa1660.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/3767dd92-d26e-4def-bf8d-da6f1d9021dd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/c10da9c9-457e-4208-a68b-a31e5eb23b3d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/ae41c0cb-07fe-4e26-8575-f93ee71c1f44.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/274739/ab7c3321-873d-4f9c-b2f5-8daa229d2a39.jpg
参考: EMP014-FC
销售价格
POA
参考: EMP014-FC


物业特色

 • 空调
 • 设备齐全的厨房
 • 洗 碗 机
 • 配備衣櫃
 • 壁橱, 新
 • Piped gas
 • Electric network
 • 建造年份: 2024
 • 精力充沛认证: A
 • Orientação solar: Norte, Sul, Este, Oeste
 • 地板: 5
 • 私人公寓
 • 中心位置
 • 安静位置
 • 一线属性
 • 距离海滩仅有几步之遥
 • 视图: 河景, 海滩景观, 滨海景观, 海景, 城市景观, 查看城市化, 花园景观
 • 全景
 • 带停车场
 • 地下室
 • 收集
 • 屋顶露台
 • 阳台
 • 阳台
 • 洗衣店
 • 储藏室
 • 车库
 • 停车场
 • 电梯
 • 可视对讲系统
 • 电动车库门
 • 双层玻璃
 • 电百叶窗
 • 安全门
 • 燃气加热器
 • ???
 • Ligação à rede eléctrica
 • Ligação à rede de gás
 • 市政下水道
 • 能源认证

查询

Canidelo Vila Nova de Gaia

3 可用分數

参考 楼层 财产种类 房间数 浴场 房屋面积 總面積 价钱
A01422.B.2.2-FC 2 公寓 3 3 128,7 m2 145 m2 545 000€ 了解更多
A01422.C.2.1-FC 2 公寓 3 3 128,7 m2 145 m2 545 000€ 了解更多
A01423.D.2.2-FC 2 公寓 4 4 188,1 m2 214,8 m2 710 000€ 了解更多