Canidelo Vila Nova de Gaia

公寓 Canidelo Vila Nova de Gaia

查看所有分数
PropertyFloorPlans
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/d8d4b376-c0d2-49b9-8388-badc9887ca53.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/dff5e9f5-d155-4c56-832f-ebb7bd314f18.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/5bd6d44d-c976-4430-bf40-3e96c3df990b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/9052d760-f7df-4936-9a56-55061eadcf45.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/587486f5-b35b-4c8d-bde7-9d59dded23b3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/1a45340b-db98-449d-9b30-4f0c6b017a37.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/ebc732de-7f5a-4123-8ec4-e73fff24b303.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/f89d7713-699c-4b26-a427-14b6a4ab150d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/998db11d-d0fb-4c85-8666-d1fd4c88724f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/2a620eaa-2e39-4c0f-8120-39a2ce98ca1b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/a9d4c02f-bd5e-4475-bba5-0cce206e3cb9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/81f3e100-ec87-40ae-bf03-ded425971f74.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/419996ae-6d21-4529-a02d-55a5389cf8c5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/3161405c-b91d-4a4f-b6ac-25ee7d59b46c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/4e66ecd8-7913-400e-895c-15df4bed1442.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/27aca366-ad3e-4a7e-bdc3-73056c9ef57e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/c7b31ab8-fbbc-4184-9678-f914c0096b99.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/6afaef31-3d37-4c6c-be7a-66bb08a0e471.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/b71697df-9dde-46e9-99d4-50544c4cdf61.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/d0feafce-d76a-461c-bff1-b4e0e5ca1243.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/2370b0b9-eca4-4ce3-9b35-f89dd6e5cf14.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/fa6d4995-8829-4038-96d9-3b0ffa2189ff.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/276c6d2b-59a2-4577-b60c-a11b354d31b4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/f6873808-6a5e-4b9a-ad16-e6b6e0171f98.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/1325833f-21e5-4188-bf52-445ac7f1e8e9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/8d7ef754-c830-4738-8ac4-ec56eb8aa236.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/3b879de5-ea36-4a5c-8881-ea3536fcb9f8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/da9b07ad-d187-4451-a45f-3d1b4478d25b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/aeb7c7c8-e6f4-425e-b5a9-81834058a3a3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/ad3e67b6-9e62-4684-bf69-6ea29839e72c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/38d411ba-fc47-46aa-8ddd-063848d567a9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/e2899414-0fc3-4fc5-945d-9928363f4e1d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/ca25e980-37b5-41e0-99f3-0d6d4a8f2c0e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/d8d4b376-c0d2-49b9-8388-badc9887ca53.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/dff5e9f5-d155-4c56-832f-ebb7bd314f18.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/5bd6d44d-c976-4430-bf40-3e96c3df990b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/9052d760-f7df-4936-9a56-55061eadcf45.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/587486f5-b35b-4c8d-bde7-9d59dded23b3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/1a45340b-db98-449d-9b30-4f0c6b017a37.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/ebc732de-7f5a-4123-8ec4-e73fff24b303.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/f89d7713-699c-4b26-a427-14b6a4ab150d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/998db11d-d0fb-4c85-8666-d1fd4c88724f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/2a620eaa-2e39-4c0f-8120-39a2ce98ca1b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/a9d4c02f-bd5e-4475-bba5-0cce206e3cb9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/81f3e100-ec87-40ae-bf03-ded425971f74.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/419996ae-6d21-4529-a02d-55a5389cf8c5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/3161405c-b91d-4a4f-b6ac-25ee7d59b46c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/4e66ecd8-7913-400e-895c-15df4bed1442.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/27aca366-ad3e-4a7e-bdc3-73056c9ef57e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/c7b31ab8-fbbc-4184-9678-f914c0096b99.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/6afaef31-3d37-4c6c-be7a-66bb08a0e471.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/b71697df-9dde-46e9-99d4-50544c4cdf61.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/d0feafce-d76a-461c-bff1-b4e0e5ca1243.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/2370b0b9-eca4-4ce3-9b35-f89dd6e5cf14.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/fa6d4995-8829-4038-96d9-3b0ffa2189ff.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/276c6d2b-59a2-4577-b60c-a11b354d31b4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/f6873808-6a5e-4b9a-ad16-e6b6e0171f98.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/1325833f-21e5-4188-bf52-445ac7f1e8e9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/8d7ef754-c830-4738-8ac4-ec56eb8aa236.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/3b879de5-ea36-4a5c-8881-ea3536fcb9f8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/da9b07ad-d187-4451-a45f-3d1b4478d25b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/aeb7c7c8-e6f4-425e-b5a9-81834058a3a3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/ad3e67b6-9e62-4684-bf69-6ea29839e72c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/38d411ba-fc47-46aa-8ddd-063848d567a9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/e2899414-0fc3-4fc5-945d-9928363f4e1d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279389/ca25e980-37b5-41e0-99f3-0d6d4a8f2c0e.jpg
 • 3
 • 3
 • 160,5m2
 • 136,8m2
 • 23,8m2
参考: A01433.M1.A3.N-FC
销售价格
695 000 €
 • 3
 • 3
 • 160,5m2
 • 136,8m2
 • 23,8m2
参考: A01433.M1.A3.N-FC


物业特色

 • 空调
 • 设备齐全的厨房
 • 洗 碗 机
 • 配備衣櫃
 • Electric network
 • 建造年份: 2026
 • 精力充沛认证: A
 • Orientação solar: Sul, Este
 • 地板: 6
 • 私人公寓
 • 安静位置
 • 距离海滩仅有几步之遥
 • 视图: 城市景观, 查看城市化, 滨海景观, 河景, 花园景观
 • 全景
 • 地下室
 • 收集
 • 阳台
 • 阳台
 • 洗衣店
 • 厨房
 • 车库
 • 电梯
 • 可视对讲系统
 • 电动车库门
 • 双层玻璃
 • 电百叶窗
 • 安全门
 • ???
 • Ligação à rede eléctrica
 • 市政下水道
 • 能源认证

资料下载

查询