Canidelo Vila Nova de Gaia

公寓 Canidelo Vila Nova de Gaia

查看所有分数
PropertyFloorPlans
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/baf018a9-973c-4fc6-9264-6d94f7d9ca40.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/983255a0-464e-4ac1-9a58-767f77034c5f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/569c4568-4dd3-4871-93be-50127d3df550.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/c50a83a3-ff2f-44e5-af2d-ca89822bb371.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/6dde1e68-7d2c-423c-9f99-7a556eb3c882.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/8aabcbda-97a0-4e48-90e0-feea6833d191.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/1bebdb1c-5abc-47a3-9506-0f69356ac80e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/7453197c-6c42-4588-b23e-b5081c3d2f40.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/fcc283d2-f4da-4cab-9af5-8f2d3008992b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/0351be89-e513-49de-8fa0-b420b8567d35.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/84470ae7-390d-45a1-84ef-c9e07b81598d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/8ec5a159-130a-4085-b075-e5cdf81a2b90.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/0cf60969-3804-4a32-bb88-91a21b7b1466.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/510a6008-54b7-41fe-a94d-cd21de21bf47.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/f5c94ba3-5694-40d3-8a95-5ab4cef1b00d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/332c26d3-d83f-4b24-ba33-d372d3cc4800.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/cfff08a2-9640-4750-8d8e-ecee282de1a7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/be6923c0-314c-4741-9b9d-a1e879a12eb8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/35e4e658-6c66-4ca4-89e6-0fb2a2605a87.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/248a5332-62fe-492f-a480-ccf5eba737c2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/a4d3008e-f7b3-40c1-91ce-4987421ef2d2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/535ed98f-8470-49fa-8eaa-04150ddbd10d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/2e8112b7-0eb6-41c3-965a-ac19f79522d3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/e2aafb5b-374c-4b83-9bb1-2443022e08b2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/c56ebc80-b4fa-46f9-a53b-322a0b453f4f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/0c76da0d-a190-4251-8d60-bb461ead520e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/d712a06d-574d-49c2-be32-6b9c9b812d2a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/34d70434-77fc-41f7-8816-4d4fb817c7b3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/4ad147b4-c5b4-4d79-a020-de72b122ccef.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/9fe0a952-3ed2-4c44-bbb0-7cf435bf30f3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/8870c30f-6495-4b3b-86b4-6032b7c0807a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/83ef0d28-8e17-4e81-8b9c-2fce70e14c1f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/7fc556cd-7657-45a0-a75f-993756938a23.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/baf018a9-973c-4fc6-9264-6d94f7d9ca40.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/983255a0-464e-4ac1-9a58-767f77034c5f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/569c4568-4dd3-4871-93be-50127d3df550.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/c50a83a3-ff2f-44e5-af2d-ca89822bb371.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/6dde1e68-7d2c-423c-9f99-7a556eb3c882.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/8aabcbda-97a0-4e48-90e0-feea6833d191.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/1bebdb1c-5abc-47a3-9506-0f69356ac80e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/7453197c-6c42-4588-b23e-b5081c3d2f40.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/fcc283d2-f4da-4cab-9af5-8f2d3008992b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/0351be89-e513-49de-8fa0-b420b8567d35.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/84470ae7-390d-45a1-84ef-c9e07b81598d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/8ec5a159-130a-4085-b075-e5cdf81a2b90.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/0cf60969-3804-4a32-bb88-91a21b7b1466.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/510a6008-54b7-41fe-a94d-cd21de21bf47.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/f5c94ba3-5694-40d3-8a95-5ab4cef1b00d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/332c26d3-d83f-4b24-ba33-d372d3cc4800.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/cfff08a2-9640-4750-8d8e-ecee282de1a7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/be6923c0-314c-4741-9b9d-a1e879a12eb8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/35e4e658-6c66-4ca4-89e6-0fb2a2605a87.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/248a5332-62fe-492f-a480-ccf5eba737c2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/a4d3008e-f7b3-40c1-91ce-4987421ef2d2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/535ed98f-8470-49fa-8eaa-04150ddbd10d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/2e8112b7-0eb6-41c3-965a-ac19f79522d3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/e2aafb5b-374c-4b83-9bb1-2443022e08b2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/c56ebc80-b4fa-46f9-a53b-322a0b453f4f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/0c76da0d-a190-4251-8d60-bb461ead520e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/d712a06d-574d-49c2-be32-6b9c9b812d2a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/34d70434-77fc-41f7-8816-4d4fb817c7b3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/4ad147b4-c5b4-4d79-a020-de72b122ccef.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/9fe0a952-3ed2-4c44-bbb0-7cf435bf30f3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/8870c30f-6495-4b3b-86b4-6032b7c0807a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/83ef0d28-8e17-4e81-8b9c-2fce70e14c1f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279616/7fc556cd-7657-45a0-a75f-993756938a23.jpg
 • 3
 • 3
 • 158,3m2
 • 136,7m2
 • 21,6m2
参考: A01433.M1.A5.U-FC
销售价格
805 000 €
 • 3
 • 3
 • 158,3m2
 • 136,7m2
 • 21,6m2
参考: A01433.M1.A5.U-FC


物业特色

 • 空调
 • 设备齐全的厨房
 • 洗 碗 机
 • 配備衣櫃
 • Electric network
 • 建造年份: 2026
 • 精力充沛认证: A
 • Orientação solar: Norte, Este
 • 地板: 6
 • 私人公寓
 • 安静位置
 • 距离海滩仅有几步之遥
 • 视图: 城市景观, 查看城市化, 花园景观, 滨海景观, 河景
 • 全景
 • 地下室
 • 收集
 • 阳台
 • 阳台
 • 洗衣店
 • 车库
 • 电梯
 • 可视对讲系统
 • 电动车库门
 • 双层玻璃
 • 电百叶窗
 • ???
 • Ligação à rede eléctrica
 • 市政下水道
 • 能源认证

资料下载

查询