Canidelo Vila Nova de Gaia

公寓 Canidelo Vila Nova de Gaia

查看所有分数
PropertyFloorPlans
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/4a618c45-a479-4d84-8ec8-f67cbf1fa42a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/2908c7d1-347e-4eec-9616-7eebd269d3f5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/0bd55ec7-6585-4af3-8159-fbbe5e868863.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/7b6ede75-61f9-4521-abf0-a5a31452f0f0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/daec25d1-003c-4275-b553-1b4f313e65d6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/992fc0d1-30be-4800-8d02-99cbf591a85b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/25ea1b28-3d57-472b-9856-043defc63aa2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/8cff264d-f0eb-4782-85c5-a39157305e01.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/59dd7726-86d5-4366-9368-df60229316db.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/9c75ab35-3fde-43f4-9d57-38e80dc383c6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/3d3cdd5b-92b0-47df-b8b6-a066679d4bdc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/ec2279fb-b966-4487-9080-7a5ba2cdd461.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/d435f4d5-1d65-4dc2-b8e6-268e1afe2f30.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/3d42a965-e21c-4ca4-854e-88b98b740aa2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/698563e2-a39d-4575-bd44-076f1b2186f1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/21b547c7-a797-44d4-9536-3f244af7dc2a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/3c2db8a6-a121-413e-bce0-0ec395a328e0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/6c331094-e523-490c-96ad-a800f1c90aa8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/bc8b6244-2d6f-4bb9-9016-8719ac924ac0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/92a9a715-c8c1-409e-b488-f937b96bfd94.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/a89180fe-2da5-4c6d-aae3-e104729a6017.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/af282e1f-aba3-4ce6-9f8c-8c3d22118f17.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/574b5204-488a-49e2-92e6-729c3b24b5c6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/e69252db-cbdf-405b-a0d2-08913964c753.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/335546c7-4a8c-4df7-afc0-24389048a5d2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/f22cfb23-0f66-4ea7-a471-e2a3a2da0aa3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/15986401-4859-4340-963f-da8681b80187.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/9d8485fc-53a4-43ec-8e91-c0b5c588e325.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/4df8e05c-d910-444f-95d3-a1c7d8c00247.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/1b51e6ef-7a87-4d4c-9877-71f46fb6e06a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/68512901-5ed6-4c37-9121-476366f058f8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/12c67ec5-5a15-4537-950d-3e3ba4f1ae85.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/3bccf7c2-4d61-4797-9b54-c6e2bac89c20.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/4a618c45-a479-4d84-8ec8-f67cbf1fa42a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/2908c7d1-347e-4eec-9616-7eebd269d3f5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/0bd55ec7-6585-4af3-8159-fbbe5e868863.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/7b6ede75-61f9-4521-abf0-a5a31452f0f0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/daec25d1-003c-4275-b553-1b4f313e65d6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/992fc0d1-30be-4800-8d02-99cbf591a85b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/25ea1b28-3d57-472b-9856-043defc63aa2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/8cff264d-f0eb-4782-85c5-a39157305e01.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/59dd7726-86d5-4366-9368-df60229316db.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/9c75ab35-3fde-43f4-9d57-38e80dc383c6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/3d3cdd5b-92b0-47df-b8b6-a066679d4bdc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/ec2279fb-b966-4487-9080-7a5ba2cdd461.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/d435f4d5-1d65-4dc2-b8e6-268e1afe2f30.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/3d42a965-e21c-4ca4-854e-88b98b740aa2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/698563e2-a39d-4575-bd44-076f1b2186f1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/21b547c7-a797-44d4-9536-3f244af7dc2a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/3c2db8a6-a121-413e-bce0-0ec395a328e0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/6c331094-e523-490c-96ad-a800f1c90aa8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/bc8b6244-2d6f-4bb9-9016-8719ac924ac0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/92a9a715-c8c1-409e-b488-f937b96bfd94.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/a89180fe-2da5-4c6d-aae3-e104729a6017.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/af282e1f-aba3-4ce6-9f8c-8c3d22118f17.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/574b5204-488a-49e2-92e6-729c3b24b5c6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/e69252db-cbdf-405b-a0d2-08913964c753.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/335546c7-4a8c-4df7-afc0-24389048a5d2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/f22cfb23-0f66-4ea7-a471-e2a3a2da0aa3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/15986401-4859-4340-963f-da8681b80187.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/9d8485fc-53a4-43ec-8e91-c0b5c588e325.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/4df8e05c-d910-444f-95d3-a1c7d8c00247.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/1b51e6ef-7a87-4d4c-9877-71f46fb6e06a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/68512901-5ed6-4c37-9121-476366f058f8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/12c67ec5-5a15-4537-950d-3e3ba4f1ae85.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279619/3bccf7c2-4d61-4797-9b54-c6e2bac89c20.jpg
 • 3
 • 3
 • 160,5m2
 • 136,8m2
 • 23,8m2
参考: A01433.M1.A5.V-FC
销售价格
940 000 €
 • 3
 • 3
 • 160,5m2
 • 136,8m2
 • 23,8m2
参考: A01433.M1.A5.V-FC


物业特色

 • 空调
 • 设备齐全的厨房
 • 洗 碗 机
 • 配備衣櫃
 • Electric network
 • 建造年份: 2026
 • 精力充沛认证: A
 • Orientação solar: Sul, Este
 • 地板: 6
 • 私人公寓
 • 安静位置
 • 距离海滩仅有几步之遥
 • 视图: 城市景观, 查看城市化, 花园景观, 滨海景观, 河景
 • 全景
 • 地下室
 • 收集
 • 阳台
 • 阳台
 • 洗衣店
 • 车库
 • 电梯
 • 可视对讲系统
 • 电动车库门
 • 双层玻璃
 • 电百叶窗
 • ???
 • Ligação à rede eléctrica
 • 市政下水道
 • 能源认证

资料下载

查询