Canidelo Vila Nova de Gaia

公寓 Canidelo Vila Nova de Gaia

查看所有分数
PropertyFloorPlans
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/4ecaa4cb-ac22-4ae5-b27c-47b6d24bba2f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/73534455-c65c-43e5-9d9f-785689f1c582.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/79153ca0-3f19-4367-9975-4e127a8816c2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/d40fd926-0906-4545-9d12-cf30ce6a1555.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/836b28ea-4a2a-4300-bce8-1b33b338f104.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/870a817b-1e60-422c-86f2-1fd7960d71a2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/610cf252-0b55-49a0-9c52-17b01b54aa7b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/34f27aab-c41d-42e6-9157-b24f98884a9f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/5728a644-f3ae-4cd4-b48a-f427dac6eb3b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/86ce9e4a-5254-4bdd-9aab-bf4a62b259b3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/cbb39b97-4b75-4b90-aae8-fdb38d6dc81d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/848251a1-fc54-4831-aa29-9b03a6679d52.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/7c2f5fb5-ed95-4207-96a8-454204f4958b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/31c586eb-f114-4698-be4e-495736981c16.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/492be927-ffde-44e2-bf49-126c7770c84a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/4a759f1c-e08c-4d93-afdf-f19f84e44274.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/08ff68bf-25c9-4f4c-8ffa-d524b40fb8f0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/904d805e-0bbd-489f-a9da-b38fa1e8ab06.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/f2845208-52a7-40b6-8bee-feb1c8411063.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/33130a35-15fe-4783-9100-4dbc868a0993.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/10a66e82-2d7f-4ee3-abe0-1572e8e35883.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/f0922dcf-4610-48b3-8200-d17ce76d5837.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/96b9c4b7-5513-41b3-82f6-c49788c33517.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/12661474-7093-4dcf-a9bc-eb2e2ed2b8a3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/6fde5ce1-6259-4a11-b683-d1f0b65b5c65.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/1590daca-b1db-45c5-b011-fbec07ea0534.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/702d88ff-9143-4d6d-9fb1-ffa68b4e5a6a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/5ef92b91-9c6d-449b-9e10-400e70a5f038.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/4319e72b-57ee-4c51-9fa1-d4b8be7fc0f0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/aea69e29-13c6-4312-af24-68e4bf8c942a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/a0130754-a667-4718-9251-3b57cc6b9d7c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/956613a9-6a82-4007-a36d-7cbd2f39903f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/65a383bd-32f7-44a0-ad48-87297e0718c5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/4ecaa4cb-ac22-4ae5-b27c-47b6d24bba2f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/73534455-c65c-43e5-9d9f-785689f1c582.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/79153ca0-3f19-4367-9975-4e127a8816c2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/d40fd926-0906-4545-9d12-cf30ce6a1555.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/836b28ea-4a2a-4300-bce8-1b33b338f104.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/870a817b-1e60-422c-86f2-1fd7960d71a2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/610cf252-0b55-49a0-9c52-17b01b54aa7b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/34f27aab-c41d-42e6-9157-b24f98884a9f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/5728a644-f3ae-4cd4-b48a-f427dac6eb3b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/86ce9e4a-5254-4bdd-9aab-bf4a62b259b3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/cbb39b97-4b75-4b90-aae8-fdb38d6dc81d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/848251a1-fc54-4831-aa29-9b03a6679d52.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/7c2f5fb5-ed95-4207-96a8-454204f4958b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/31c586eb-f114-4698-be4e-495736981c16.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/492be927-ffde-44e2-bf49-126c7770c84a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/4a759f1c-e08c-4d93-afdf-f19f84e44274.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/08ff68bf-25c9-4f4c-8ffa-d524b40fb8f0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/904d805e-0bbd-489f-a9da-b38fa1e8ab06.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/f2845208-52a7-40b6-8bee-feb1c8411063.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/33130a35-15fe-4783-9100-4dbc868a0993.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/10a66e82-2d7f-4ee3-abe0-1572e8e35883.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/f0922dcf-4610-48b3-8200-d17ce76d5837.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/96b9c4b7-5513-41b3-82f6-c49788c33517.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/12661474-7093-4dcf-a9bc-eb2e2ed2b8a3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/6fde5ce1-6259-4a11-b683-d1f0b65b5c65.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/1590daca-b1db-45c5-b011-fbec07ea0534.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/702d88ff-9143-4d6d-9fb1-ffa68b4e5a6a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/5ef92b91-9c6d-449b-9e10-400e70a5f038.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/4319e72b-57ee-4c51-9fa1-d4b8be7fc0f0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/aea69e29-13c6-4312-af24-68e4bf8c942a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/a0130754-a667-4718-9251-3b57cc6b9d7c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/956613a9-6a82-4007-a36d-7cbd2f39903f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279758/65a383bd-32f7-44a0-ad48-87297e0718c5.jpg
 • 3
 • 3
 • 157,9m2
 • 135,7m2
 • 22,2m2
参考: A01433.M2.A3.U-FC
销售价格
705 000 €
 • 3
 • 3
 • 157,9m2
 • 135,7m2
 • 22,2m2
参考: A01433.M2.A3.U-FC


物业特色

 • 空调
 • 设备齐全的厨房
 • 洗 碗 机
 • 配備衣櫃
 • Electric network
 • 建造年份: 2026
 • 精力充沛认证: A
 • Orientação solar: Este, Oeste
 • 地板: 6
 • 私人公寓
 • 安静位置
 • 距离海滩仅有几步之遥
 • 视图: 城市景观, 查看城市化, 花园景观, 滨海景观, 河景
 • 全景
 • 地下室
 • 收集
 • 阳台
 • 阳台
 • 洗衣店
 • 车库
 • 电梯
 • 可视对讲系统
 • 电动车库门
 • 双层玻璃
 • 电百叶窗
 • ???
 • Ligação à rede eléctrica
 • 市政下水道
 • 能源认证

资料下载

查询