Canidelo Vila Nova de Gaia

公寓 Canidelo Vila Nova de Gaia

查看所有分数
PropertyFloorPlans
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/328f2fbe-f8c0-40a3-b280-26fb7cac6340.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/131a0bb7-453d-4b50-ac38-03637187f6a1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/ae344074-9e79-469b-8679-9f390234044e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/7b701cb7-4e0a-4d00-ae26-057eb93f35b3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/5e576d6f-0b77-4146-9f3a-b42e0b496bc8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/ca0ec2e4-b620-4e28-980f-198444533f72.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/31e4aeff-cd79-47b1-96e9-00b19c872333.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/667e3d9a-97df-4787-b2be-09d903622f58.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/da3d3597-e12e-4c03-9482-c261c3a0d269.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/d7483820-99cd-4b9a-993b-78273735f126.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/3a86624f-06d0-4035-b8e3-8f51ba6eb966.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/a19a882e-1bfc-40d0-8116-20749ddc130c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/e49a6427-2a13-47c1-8e01-122bb68d3060.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/bea59cf3-b867-4ce0-84d4-219d4e457d01.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/78fc0390-17fa-4dd1-8cc2-6763ba805cfd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/71d1d07c-4c8f-4344-8fc3-1b3a44c2b0f4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/9fc54210-ac5d-4015-9623-21aa59000e1e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/9656ca3d-0f32-481c-ab79-37bdbf92a70c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/66f528e7-294d-49bb-9e36-cb608865bf21.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/6856ce74-7d3f-4bb9-af37-6170934c0ad9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/cb6b0623-64a3-4600-ab50-4317df5b2999.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/2e7e91fd-7fa4-499c-acee-0424ce9ffeec.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/eef8387c-1276-4d0a-ac55-ca3ae7c84329.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/9329d25b-879c-4fc6-a285-4c09e526a753.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/a5a6a142-21ab-4b80-bcfa-67e57a812f65.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/e09436ff-6018-4342-88ae-42fc05cbae28.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/954a1658-5409-4baf-af5e-f15280c564d1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/ccb56c32-a6ed-4faa-9786-ebbc20bb5b54.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/7b012a35-2057-4368-850f-69c907e9a809.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/74cae384-78fe-40cd-a5ac-daed28738955.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/d758215f-959b-4cd0-b18b-805bc0742cbd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/a1a6529f-70f8-4ade-8ce1-de8b2448f062.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/0d872538-20a3-44f5-ade8-26f8a5e498cf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/328f2fbe-f8c0-40a3-b280-26fb7cac6340.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/131a0bb7-453d-4b50-ac38-03637187f6a1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/ae344074-9e79-469b-8679-9f390234044e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/7b701cb7-4e0a-4d00-ae26-057eb93f35b3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/5e576d6f-0b77-4146-9f3a-b42e0b496bc8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/ca0ec2e4-b620-4e28-980f-198444533f72.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/31e4aeff-cd79-47b1-96e9-00b19c872333.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/667e3d9a-97df-4787-b2be-09d903622f58.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/da3d3597-e12e-4c03-9482-c261c3a0d269.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/d7483820-99cd-4b9a-993b-78273735f126.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/3a86624f-06d0-4035-b8e3-8f51ba6eb966.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/a19a882e-1bfc-40d0-8116-20749ddc130c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/e49a6427-2a13-47c1-8e01-122bb68d3060.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/bea59cf3-b867-4ce0-84d4-219d4e457d01.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/78fc0390-17fa-4dd1-8cc2-6763ba805cfd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/71d1d07c-4c8f-4344-8fc3-1b3a44c2b0f4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/9fc54210-ac5d-4015-9623-21aa59000e1e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/9656ca3d-0f32-481c-ab79-37bdbf92a70c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/66f528e7-294d-49bb-9e36-cb608865bf21.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/6856ce74-7d3f-4bb9-af37-6170934c0ad9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/cb6b0623-64a3-4600-ab50-4317df5b2999.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/2e7e91fd-7fa4-499c-acee-0424ce9ffeec.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/eef8387c-1276-4d0a-ac55-ca3ae7c84329.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/9329d25b-879c-4fc6-a285-4c09e526a753.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/a5a6a142-21ab-4b80-bcfa-67e57a812f65.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/e09436ff-6018-4342-88ae-42fc05cbae28.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/954a1658-5409-4baf-af5e-f15280c564d1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/ccb56c32-a6ed-4faa-9786-ebbc20bb5b54.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/7b012a35-2057-4368-850f-69c907e9a809.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/74cae384-78fe-40cd-a5ac-daed28738955.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/d758215f-959b-4cd0-b18b-805bc0742cbd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/a1a6529f-70f8-4ade-8ce1-de8b2448f062.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279765/0d872538-20a3-44f5-ade8-26f8a5e498cf.jpg
 • 3
 • 3
 • 169,8m2
 • 133,6m2
 • 36,2m2
参考: A01433.M2.C5.AO-FC
销售价格
735 000 €
 • 3
 • 3
 • 169,8m2
 • 133,6m2
 • 36,2m2
参考: A01433.M2.C5.AO-FC


物业特色

 • 空调
 • 设备齐全的厨房
 • 洗 碗 机
 • 配備衣櫃
 • Electric network
 • 建造年份: 2026
 • 精力充沛认证: A
 • Orientação solar: Sul, Este
 • 地板: 6
 • 私人公寓
 • 安静位置
 • 距离海滩仅有几步之遥
 • 视图: 城市景观, 查看城市化, 花园景观, 滨海景观, 河景
 • 全景
 • 地下室
 • 收集
 • 阳台
 • 阳台
 • 洗衣店
 • 车库
 • 电梯
 • 可视对讲系统
 • 电动车库门
 • 双层玻璃
 • 电百叶窗
 • ???
 • Ligação à rede eléctrica
 • 市政下水道
 • 能源认证

资料下载

查询