Canidelo Vila Nova de Gaia

公寓 Canidelo Vila Nova de Gaia

查看所有分数
PropertyFloorPlans
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/47af3236-36ca-4c27-915b-33df8f6ba996.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/2e851c71-fdad-445d-8cde-26ad1771d4ce.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/d192c999-de40-4cc2-8a0a-2a6953167059.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/810d047b-b184-47fb-9446-c6cb2c42c2b8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/7c4b160f-cfab-48d2-a22c-1efaac05b16c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/5f3f9c32-46c7-48d8-bf5f-5e04ddcf42ef.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/5219f7ee-31b0-4911-815f-7ea105a09073.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/92d964cb-b7d4-4c7b-ac7e-a62ce49a1656.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/080324c6-accf-42c5-af46-97b2f61c0300.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/15beab25-3f6c-4049-8797-e454161b64ea.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/b8b1710a-bae5-4e3b-ad5f-00f3d4440962.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/23762be7-e524-45d5-a5e0-94327db25ff3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/6dad6f5a-0501-4010-b185-7d8b5f586773.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/80fd7e5c-bc87-4a49-a489-3a8ecd0f6c93.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/d9be7be8-d4b2-4bea-a4fd-78bb0270473d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/250e76fb-7e5c-40b8-b0d5-cfd87042c1c0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/1f6a397a-d7f6-4f08-8d5e-538afe69cc36.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/ccd2035f-d25c-462f-af46-3845ed4227aa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/79e92435-80e1-41d2-acf6-13daf787523f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/684426a2-c10a-4e6c-94b8-5aff21ec2a24.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/0357981b-9fb0-4635-a200-ca50602524c0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/6f4be2a4-3e0b-4bf0-b526-47d9cd30aae2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/6a5bedd0-791c-4077-b6fd-2480961e5e95.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/7fdc0ccf-4b6e-4f33-96da-d4e7759e101e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/db39099a-3fe9-407c-aa2c-a4d0f85a65b9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/e5f23e32-e479-471a-af62-0e097d551c2a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/0bf0f53e-6bf2-4187-8ca5-89b43c5864ea.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/599ede7a-b697-4b9c-9048-108d6eed33bc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/d2509322-823e-4803-bd8f-40ffe0564d98.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/b0553720-7668-4354-a23b-23d5868d423c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/47af3236-36ca-4c27-915b-33df8f6ba996.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/2e851c71-fdad-445d-8cde-26ad1771d4ce.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/d192c999-de40-4cc2-8a0a-2a6953167059.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/810d047b-b184-47fb-9446-c6cb2c42c2b8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/7c4b160f-cfab-48d2-a22c-1efaac05b16c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/5f3f9c32-46c7-48d8-bf5f-5e04ddcf42ef.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/5219f7ee-31b0-4911-815f-7ea105a09073.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/92d964cb-b7d4-4c7b-ac7e-a62ce49a1656.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/080324c6-accf-42c5-af46-97b2f61c0300.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/15beab25-3f6c-4049-8797-e454161b64ea.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/b8b1710a-bae5-4e3b-ad5f-00f3d4440962.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/23762be7-e524-45d5-a5e0-94327db25ff3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/6dad6f5a-0501-4010-b185-7d8b5f586773.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/80fd7e5c-bc87-4a49-a489-3a8ecd0f6c93.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/d9be7be8-d4b2-4bea-a4fd-78bb0270473d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/250e76fb-7e5c-40b8-b0d5-cfd87042c1c0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/1f6a397a-d7f6-4f08-8d5e-538afe69cc36.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/ccd2035f-d25c-462f-af46-3845ed4227aa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/79e92435-80e1-41d2-acf6-13daf787523f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/684426a2-c10a-4e6c-94b8-5aff21ec2a24.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/0357981b-9fb0-4635-a200-ca50602524c0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/6f4be2a4-3e0b-4bf0-b526-47d9cd30aae2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/6a5bedd0-791c-4077-b6fd-2480961e5e95.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/7fdc0ccf-4b6e-4f33-96da-d4e7759e101e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/db39099a-3fe9-407c-aa2c-a4d0f85a65b9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/e5f23e32-e479-471a-af62-0e097d551c2a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/0bf0f53e-6bf2-4187-8ca5-89b43c5864ea.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/599ede7a-b697-4b9c-9048-108d6eed33bc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/d2509322-823e-4803-bd8f-40ffe0564d98.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/279772/b0553720-7668-4354-a23b-23d5868d423c.jpg
 • 4
 • 4
 • 236,6m2
 • 181,2m2
 • 82,4m2
参考: A01434.M2.A6.AR-FC
销售价格
1 450 000 €
 • 4
 • 4
 • 236,6m2
 • 181,2m2
 • 82,4m2
参考: A01434.M2.A6.AR-FC


物业特色

 • 空调
 • 设备齐全的厨房
 • 洗 碗 机
 • 配備衣櫃
 • Electric network
 • 建造年份: 2026
 • 精力充沛认证: A
 • Orientação solar: Este, Oeste
 • 地板: 6
 • 私人公寓
 • 安静位置
 • 距离海滩仅有几步之遥
 • 视图: 城市景观, 查看城市化, 花园景观, 滨海景观, 河景
 • 全景
 • 地下室
 • 收集
 • 阳台
 • 阳台
 • 洗衣店
 • 车库
 • 电梯
 • 可视对讲系统
 • 电动车库门
 • 双层玻璃
 • 电百叶窗
 • ???
 • Ligação à rede eléctrica
 • 市政下水道
 • 能源认证

资料下载

查询