Canidelo Vila Nova de Gaia

公寓 Canidelo Vila Nova de Gaia

查看所有分数
PropertyFloorPlans
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/42de5087-76c3-4568-9fde-4f7f460347c2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/2d9dabbd-3bf1-4f6e-9a49-991df3359423.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/17210f32-7cd1-4374-a64f-6ab3911bf1a2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/6f3adb53-83c5-4a3d-a8c3-49aad8ce509a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/67884ee9-2694-468c-9224-6ad4f400ec3a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/288c6c95-b340-4d61-8542-9edb305e099c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/616acf28-e1cb-45aa-86db-8e6775a99b4d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/8cfe4f56-1e3d-4490-a3b8-74022470f0c3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/cce033a9-7495-4608-b087-4067810106de.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/7c97f0f3-bb41-4aea-8c06-9aa396ae12f9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/95138230-48eb-4bcd-89ff-0effa2c92f42.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/def503f2-608d-4458-b69f-f16baf29ca61.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/c17a43a9-7a63-4bdc-8f83-f72351ed184d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/067f2e8a-1bd0-4325-b7d7-a28a3bbdee49.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/31da8e1c-6edb-4605-834e-5da3562b4b5c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/3a2ff12c-65a2-445e-ab70-c2e833188d78.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/a46813dc-1e40-4138-aa28-42ae8c181fd8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/2b256745-8edf-4b76-9dda-6e889ec33939.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/e2d9efd7-4686-4e50-bbe0-d18787553cbb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/c644b46c-00f0-4bfd-9337-64b74f241b28.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/a10beb0f-7992-4800-8a17-ea19768c6b02.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/0fd08e3b-4ea7-4c36-af49-cf0e98692320.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/6904c5f5-54c4-410d-96a6-c5732e0b38de.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/726b8bdf-6e2a-466d-aff4-9c4fcbce4046.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/ea71e371-9669-4994-8800-c9fb213ced8b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/bba0253b-c035-4c28-9392-fb4e8e55b78d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/75c59831-fed3-4dab-88ae-bf777b5675a6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/5ea80501-0eb5-42d2-b71f-cbd59c00c39c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/3154705b-c0c7-46b4-ac28-f0201a02b1af.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/75dd1d3c-cf3b-4c67-bf00-a66ca9efa00b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/f97976c8-2ca4-4702-9d45-5ad5a203cb9c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/55b198cf-0e5a-467f-916e-d0312b17203c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/f58144d5-84a4-44b2-a452-fc9e7b82d89e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/42de5087-76c3-4568-9fde-4f7f460347c2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/2d9dabbd-3bf1-4f6e-9a49-991df3359423.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/17210f32-7cd1-4374-a64f-6ab3911bf1a2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/6f3adb53-83c5-4a3d-a8c3-49aad8ce509a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/67884ee9-2694-468c-9224-6ad4f400ec3a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/288c6c95-b340-4d61-8542-9edb305e099c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/616acf28-e1cb-45aa-86db-8e6775a99b4d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/8cfe4f56-1e3d-4490-a3b8-74022470f0c3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/cce033a9-7495-4608-b087-4067810106de.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/7c97f0f3-bb41-4aea-8c06-9aa396ae12f9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/95138230-48eb-4bcd-89ff-0effa2c92f42.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/def503f2-608d-4458-b69f-f16baf29ca61.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/c17a43a9-7a63-4bdc-8f83-f72351ed184d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/067f2e8a-1bd0-4325-b7d7-a28a3bbdee49.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/31da8e1c-6edb-4605-834e-5da3562b4b5c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/3a2ff12c-65a2-445e-ab70-c2e833188d78.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/a46813dc-1e40-4138-aa28-42ae8c181fd8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/2b256745-8edf-4b76-9dda-6e889ec33939.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/e2d9efd7-4686-4e50-bbe0-d18787553cbb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/c644b46c-00f0-4bfd-9337-64b74f241b28.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/a10beb0f-7992-4800-8a17-ea19768c6b02.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/0fd08e3b-4ea7-4c36-af49-cf0e98692320.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/6904c5f5-54c4-410d-96a6-c5732e0b38de.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/726b8bdf-6e2a-466d-aff4-9c4fcbce4046.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/ea71e371-9669-4994-8800-c9fb213ced8b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/bba0253b-c035-4c28-9392-fb4e8e55b78d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/75c59831-fed3-4dab-88ae-bf777b5675a6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/5ea80501-0eb5-42d2-b71f-cbd59c00c39c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/3154705b-c0c7-46b4-ac28-f0201a02b1af.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/75dd1d3c-cf3b-4c67-bf00-a66ca9efa00b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/f97976c8-2ca4-4702-9d45-5ad5a203cb9c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/55b198cf-0e5a-467f-916e-d0312b17203c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480214/f58144d5-84a4-44b2-a452-fc9e7b82d89e.jpg
 • 3
 • 3
 • 251m2
 • 136m2
 • 115m2
参考: A01433.M3.A1.A-FC
销售价格
725 000 €
 • 3
 • 3
 • 251m2
 • 136m2
 • 115m2
参考: A01433.M3.A1.A-FC


物业特色

 • 空调
 • 设备齐全的厨房
 • 洗 碗 机
 • 配備衣櫃
 • Electric network
 • 建造年份: 2027
 • 精力充沛认证: A
 • Orientação solar: Norte, Este
 • 地板: 6
 • 私人公寓
 • 安静位置
 • 距离海滩仅有几步之遥
 • 视图: 城市景观, 查看城市化, 花园景观, 滨海景观, 河景
 • 全景
 • 地下室
 • 收集
 • 阳台
 • 阳台
 • 洗衣店
 • 车库
 • 电梯
 • 可视对讲系统
 • 电动车库门
 • 双层玻璃
 • 电百叶窗
 • ???
 • Ligação à rede eléctrica
 • 市政下水道
 • 能源认证

资料下载

查询