Canidelo Vila Nova de Gaia

公寓 Canidelo Vila Nova de Gaia

查看所有分数
PropertyFloorPlans
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/b7180d0f-6470-4743-b4e2-cbb6adc23874.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/30dc22ab-39cf-4735-a1fd-e8e7ff076bba.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/01eb9ec3-b35e-4055-ac8a-0bba8dd2b47c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/1716204b-f4dd-4958-9c21-604a981f97c2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/83e458ce-b905-4e9a-86be-9698c6e22a79.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/a07e53d4-aff4-4ab6-9c9f-c29de5d3eb2b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/6d337ff7-4271-46a0-969f-1245f7c5b67d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/f189785e-5b03-4e49-99b5-d2be637892c7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/d035d4b9-daca-445f-b305-a83239879a05.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/b89edddc-6c9c-4586-8e4a-4e062e36df07.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/dd30f876-9c81-4380-898b-6e36b2a60704.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/79eebf65-0571-4d45-b2d0-5c6be5da8480.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/f375c086-c5ce-4b0e-932a-2f3963904fa4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/73de5614-3393-4b75-86ba-5637fed1e883.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/9a4c083c-6a95-47c7-906d-11f9f4ef58c7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/acfc63b5-51b4-44f1-b15f-680eca0ebc01.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/e6f1a699-d907-4144-91d0-0ee3a61e0ced.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/60abef8e-93c2-4045-9ef5-91add5ebd50b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/0d9a93a5-bef2-4a88-8f7b-194cfbc66a0e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/1e6bb4c1-2c14-47a6-a9c6-269162af1164.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/c435ffe1-9838-460d-bb67-9de490615873.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/27e7fae0-1165-4614-aa0b-fee62871cfa5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/328bfe9f-ada3-4ed3-9153-20ebeca7ed69.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/63c2ca2e-0a0a-4564-b922-8459f4ade3a0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/a374f45e-40ff-4914-85f5-0ce67f73923f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/b70847ca-16ca-48fa-b160-585bd4e7001b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/5aaf36f8-939b-43bb-89bc-206988dcea10.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/57b6813d-b5b6-4677-a99a-5eccaa17513e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/b347ad19-9dd2-4b5e-84a3-6a3574b7abc2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/3cb2b76d-7c33-4834-9af0-7487d8d2d9ef.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/ca594a99-be81-4dd3-8bc8-8705e4184789.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/a7235cda-7694-446b-a2f3-22196712dce3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/388ccb93-b951-45e1-b895-841ad69f5476.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/b7180d0f-6470-4743-b4e2-cbb6adc23874.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/30dc22ab-39cf-4735-a1fd-e8e7ff076bba.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/01eb9ec3-b35e-4055-ac8a-0bba8dd2b47c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/1716204b-f4dd-4958-9c21-604a981f97c2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/83e458ce-b905-4e9a-86be-9698c6e22a79.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/a07e53d4-aff4-4ab6-9c9f-c29de5d3eb2b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/6d337ff7-4271-46a0-969f-1245f7c5b67d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/f189785e-5b03-4e49-99b5-d2be637892c7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/d035d4b9-daca-445f-b305-a83239879a05.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/b89edddc-6c9c-4586-8e4a-4e062e36df07.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/dd30f876-9c81-4380-898b-6e36b2a60704.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/79eebf65-0571-4d45-b2d0-5c6be5da8480.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/f375c086-c5ce-4b0e-932a-2f3963904fa4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/73de5614-3393-4b75-86ba-5637fed1e883.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/9a4c083c-6a95-47c7-906d-11f9f4ef58c7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/acfc63b5-51b4-44f1-b15f-680eca0ebc01.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/e6f1a699-d907-4144-91d0-0ee3a61e0ced.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/60abef8e-93c2-4045-9ef5-91add5ebd50b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/0d9a93a5-bef2-4a88-8f7b-194cfbc66a0e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/1e6bb4c1-2c14-47a6-a9c6-269162af1164.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/c435ffe1-9838-460d-bb67-9de490615873.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/27e7fae0-1165-4614-aa0b-fee62871cfa5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/328bfe9f-ada3-4ed3-9153-20ebeca7ed69.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/63c2ca2e-0a0a-4564-b922-8459f4ade3a0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/a374f45e-40ff-4914-85f5-0ce67f73923f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/b70847ca-16ca-48fa-b160-585bd4e7001b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/5aaf36f8-939b-43bb-89bc-206988dcea10.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/57b6813d-b5b6-4677-a99a-5eccaa17513e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/b347ad19-9dd2-4b5e-84a3-6a3574b7abc2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/3cb2b76d-7c33-4834-9af0-7487d8d2d9ef.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/ca594a99-be81-4dd3-8bc8-8705e4184789.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/a7235cda-7694-446b-a2f3-22196712dce3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480290/388ccb93-b951-45e1-b895-841ad69f5476.jpg
 • 3
 • 3
 • 169,9m2
 • 133,7m2
 • 36,2m2
参考: A01433.M3.A2.L-FC
销售价格
660 000 €
 • 3
 • 3
 • 169,9m2
 • 133,7m2
 • 36,2m2
参考: A01433.M3.A2.L-FC


物业特色

 • 空调
 • 设备齐全的厨房
 • 洗 碗 机
 • 配備衣櫃
 • Electric network
 • 建造年份: 2027
 • 精力充沛认证: A
 • Orientação solar: Norte, Este
 • 地板: 6
 • 私人公寓
 • 安静位置
 • 距离海滩仅有几步之遥
 • 视图: 城市景观, 查看城市化, 花园景观, 滨海景观, 河景
 • 全景
 • 地下室
 • 收集
 • 阳台
 • 阳台
 • 洗衣店
 • 车库
 • 电梯
 • 可视对讲系统
 • 电动车库门
 • 双层玻璃
 • 电百叶窗
 • ???
 • Ligação à rede eléctrica
 • 市政下水道
 • 能源认证

资料下载

查询