Canidelo Vila Nova de Gaia

公寓 Canidelo Vila Nova de Gaia

查看所有分数
PropertyFloorPlans
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/448c8d9d-7e51-4007-9090-3bc62933dc98.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/739d5534-f557-4632-9d0f-44cd3316ec98.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/9fe3b825-375a-41e0-ac3b-d47e23bf3870.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/17ac03f0-b015-4cc6-ad3b-322db3d55651.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/7bc500b9-8859-4e7c-86a7-499765ee000c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/c5330cda-bf75-4c68-bb5f-6fdb253f54ff.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/bfd656cf-bbbd-4f50-84cd-891117ae4e4e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/97f78acd-9472-49e3-9637-88fda99765bc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/035fb7e0-0315-45f9-a9cf-f42807672ffe.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/cd7e0349-3e3d-44f6-ae4c-bf08c13a2d4b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/583a13d6-4554-4bf7-9201-59dafa615d09.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/688cf0c8-f4a6-4066-a186-7d406db072fa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/c1330114-faf2-45a0-8ddc-bda53ea2e3aa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/987b800d-95b2-492d-86f8-9ed8fa5fea3c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/202e1c82-216f-43bd-a1ce-b23b066a6123.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/d12ccf78-fddf-49d7-bb1a-f18f1b99d139.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/d7cd4bf7-2fbf-4446-9f03-61c77d6365d2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/5df16b10-3274-4ee4-b422-d5748fb5b7cb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/a5d80454-64c0-48af-a3d6-8632ab6213c4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/3877ed14-e60e-4e87-a9f6-c8dec287b02d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/1d0ac5ba-3ec0-4f6c-82c2-1a92379318a4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/6a17c918-f7a2-4e01-be2f-c781891cc566.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/3514bb31-c49d-40e9-931e-93737e820b9f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/db9f6a70-69eb-4920-ad2d-5c522dee054f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/0bb1e91a-d17b-43b2-8a4c-c567c0064225.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/ba3bc9f9-39b8-44b2-a1e2-13999066c1bf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/ef60ac26-c9c1-4647-8498-2422c08c1995.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/6945773c-4b1a-4d1a-af14-ac00d96187e2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/7a61a1cd-7376-43d8-9a8b-ddd1224abb45.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/ff2c102c-06a0-4a5c-bb4c-e79606052425.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/e1670298-acf5-4ef3-a07e-6409d83a162d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/b892591d-2382-4457-8292-0084be21900a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/b33c679a-0801-4036-b7d8-ff46c76fb87a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/448c8d9d-7e51-4007-9090-3bc62933dc98.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/739d5534-f557-4632-9d0f-44cd3316ec98.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/9fe3b825-375a-41e0-ac3b-d47e23bf3870.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/17ac03f0-b015-4cc6-ad3b-322db3d55651.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/7bc500b9-8859-4e7c-86a7-499765ee000c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/c5330cda-bf75-4c68-bb5f-6fdb253f54ff.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/bfd656cf-bbbd-4f50-84cd-891117ae4e4e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/97f78acd-9472-49e3-9637-88fda99765bc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/035fb7e0-0315-45f9-a9cf-f42807672ffe.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/cd7e0349-3e3d-44f6-ae4c-bf08c13a2d4b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/583a13d6-4554-4bf7-9201-59dafa615d09.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/688cf0c8-f4a6-4066-a186-7d406db072fa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/c1330114-faf2-45a0-8ddc-bda53ea2e3aa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/987b800d-95b2-492d-86f8-9ed8fa5fea3c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/202e1c82-216f-43bd-a1ce-b23b066a6123.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/d12ccf78-fddf-49d7-bb1a-f18f1b99d139.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/d7cd4bf7-2fbf-4446-9f03-61c77d6365d2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/5df16b10-3274-4ee4-b422-d5748fb5b7cb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/a5d80454-64c0-48af-a3d6-8632ab6213c4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/3877ed14-e60e-4e87-a9f6-c8dec287b02d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/1d0ac5ba-3ec0-4f6c-82c2-1a92379318a4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/6a17c918-f7a2-4e01-be2f-c781891cc566.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/3514bb31-c49d-40e9-931e-93737e820b9f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/db9f6a70-69eb-4920-ad2d-5c522dee054f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/0bb1e91a-d17b-43b2-8a4c-c567c0064225.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/ba3bc9f9-39b8-44b2-a1e2-13999066c1bf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/ef60ac26-c9c1-4647-8498-2422c08c1995.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/6945773c-4b1a-4d1a-af14-ac00d96187e2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/7a61a1cd-7376-43d8-9a8b-ddd1224abb45.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/ff2c102c-06a0-4a5c-bb4c-e79606052425.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/e1670298-acf5-4ef3-a07e-6409d83a162d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/b892591d-2382-4457-8292-0084be21900a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480295/b33c679a-0801-4036-b7d8-ff46c76fb87a.jpg
 • 3
 • 3
 • 169,9m2
 • 133,7m2
 • 36,2m2
参考: A01433.M3.A3.T-FC
销售价格
690 000 €
 • 3
 • 3
 • 169,9m2
 • 133,7m2
 • 36,2m2
参考: A01433.M3.A3.T-FC


物业特色

 • 空调
 • 设备齐全的厨房
 • 洗 碗 机
 • 配備衣櫃
 • Electric network
 • 建造年份: 2027
 • 精力充沛认证: A
 • Orientação solar: Norte, Este
 • 地板: 6
 • 私人公寓
 • 安静位置
 • 距离海滩仅有几步之遥
 • 视图: 城市景观, 查看城市化, 花园景观, 滨海景观, 河景
 • 全景
 • 地下室
 • 收集
 • 阳台
 • 阳台
 • 洗衣店
 • 车库
 • 电梯
 • 可视对讲系统
 • 电动车库门
 • 双层玻璃
 • 电百叶窗
 • ???
 • Ligação à rede eléctrica
 • 市政下水道
 • 能源认证

资料下载

查询