Canidelo Vila Nova de Gaia

公寓 Canidelo Vila Nova de Gaia

查看所有分数
PropertyFloorPlans
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/dd48e463-b1c8-47ad-bbb1-64819bc44015.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/1c0e91b0-3c15-423a-a2ec-f7facd54091d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/990c4dc1-f633-41ee-bae1-bd1821bb4a72.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/82e04e84-db84-45a1-b485-a109a86ad635.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/0f49d82b-27c5-4b4b-bdc7-9023f97739bb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/31765758-8c93-4222-879a-a5c8740e820b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/8d8d35a9-29d1-4552-ac99-662affcca012.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/c0c82255-abf8-4688-be4e-9c2873f18d69.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/b22eff50-34fc-4046-98b4-8602525cf436.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/3fcb4d0e-b132-4edf-b96d-6e8c3ee871eb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/7125bb26-7efe-417b-b34d-46d6d23b9989.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/eb17a19c-b786-45f0-a857-086b4dbfe435.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/285e9969-e381-49ed-988a-ade479975394.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/7179a563-80ea-493a-937b-e0560e571f43.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/dcfa379b-e454-488f-bc65-1e8ccdfc3e14.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/fc8ac7fa-9d3f-47e5-9e0a-bf0e04e0825f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/1bba0c06-39b1-48e2-a36d-3b0d536bb9d6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/ba1ea0bf-eca3-46b2-8b44-44ddaa3ce65b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/b36805ab-eadd-4899-852f-b49b39a8a4ce.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/b08af444-c4b3-43fd-bf4c-be3d66a8847b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/7de45dbd-2c0e-4347-88e0-0999171dfa75.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/b6ef5b67-1cfc-4189-8db6-6064695dcd43.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/e654f93f-3044-4680-b569-bdbee3831a53.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/8577daa9-4f5f-4fab-b38f-96d6ba112f25.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/aef37e14-b1f0-47fd-851a-39b56c7783a7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/e5517660-da8d-44fb-808d-844342c8fd73.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/8b7a84e5-6e02-43c2-855a-f13946ca50d2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/5411643e-34d2-4f77-bc16-954b5a1d5035.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/1cc1e5f6-bc2e-44fe-a7a5-ce953373349d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/f535308f-3d7c-4510-9c52-ce9a3f3bf928.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/92e6a499-4a5a-4b45-bb48-131fafaf5e18.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/efd884b4-1f16-4210-bbf9-08f8689ceb6a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/cc6bfed9-75f2-4312-be60-30309569bcfd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/dd48e463-b1c8-47ad-bbb1-64819bc44015.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/1c0e91b0-3c15-423a-a2ec-f7facd54091d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/990c4dc1-f633-41ee-bae1-bd1821bb4a72.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/82e04e84-db84-45a1-b485-a109a86ad635.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/0f49d82b-27c5-4b4b-bdc7-9023f97739bb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/31765758-8c93-4222-879a-a5c8740e820b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/8d8d35a9-29d1-4552-ac99-662affcca012.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/c0c82255-abf8-4688-be4e-9c2873f18d69.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/b22eff50-34fc-4046-98b4-8602525cf436.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/3fcb4d0e-b132-4edf-b96d-6e8c3ee871eb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/7125bb26-7efe-417b-b34d-46d6d23b9989.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/eb17a19c-b786-45f0-a857-086b4dbfe435.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/285e9969-e381-49ed-988a-ade479975394.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/7179a563-80ea-493a-937b-e0560e571f43.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/dcfa379b-e454-488f-bc65-1e8ccdfc3e14.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/fc8ac7fa-9d3f-47e5-9e0a-bf0e04e0825f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/1bba0c06-39b1-48e2-a36d-3b0d536bb9d6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/ba1ea0bf-eca3-46b2-8b44-44ddaa3ce65b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/b36805ab-eadd-4899-852f-b49b39a8a4ce.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/b08af444-c4b3-43fd-bf4c-be3d66a8847b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/7de45dbd-2c0e-4347-88e0-0999171dfa75.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/b6ef5b67-1cfc-4189-8db6-6064695dcd43.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/e654f93f-3044-4680-b569-bdbee3831a53.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/8577daa9-4f5f-4fab-b38f-96d6ba112f25.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/aef37e14-b1f0-47fd-851a-39b56c7783a7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/e5517660-da8d-44fb-808d-844342c8fd73.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/8b7a84e5-6e02-43c2-855a-f13946ca50d2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/5411643e-34d2-4f77-bc16-954b5a1d5035.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/1cc1e5f6-bc2e-44fe-a7a5-ce953373349d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/f535308f-3d7c-4510-9c52-ce9a3f3bf928.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/92e6a499-4a5a-4b45-bb48-131fafaf5e18.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/efd884b4-1f16-4210-bbf9-08f8689ceb6a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480298/cc6bfed9-75f2-4312-be60-30309569bcfd.jpg
 • 3
 • 3
 • 169,9m2
 • 133,7m2
 • 36,2m2
参考: A01433.M3.A5.AJ-FC
销售价格
790 000 €
 • 3
 • 3
 • 169,9m2
 • 133,7m2
 • 36,2m2
参考: A01433.M3.A5.AJ-FC


物业特色

 • 空调
 • 设备齐全的厨房
 • 洗 碗 机
 • 配備衣櫃
 • Electric network
 • 建造年份: 2027
 • 精力充沛认证: A
 • Orientação solar: Norte, Este
 • 地板: 6
 • 私人公寓
 • 安静位置
 • 距离海滩仅有几步之遥
 • 视图: 城市景观, 查看城市化, 花园景观, 滨海景观, 河景
 • 全景
 • 地下室
 • 收集
 • 阳台
 • 阳台
 • 洗衣店
 • 车库
 • 电梯
 • 可视对讲系统
 • 电动车库门
 • 双层玻璃
 • 电百叶窗
 • ???
 • Ligação à rede eléctrica
 • 市政下水道
 • 能源认证

资料下载

查询