Canidelo Vila Nova de Gaia

公寓 Canidelo Vila Nova de Gaia

查看所有分数
PropertyFloorPlans
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/341174d9-e6ab-4c0c-b031-2296e8304e08.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/52700bee-4abf-4d0f-87a1-f53c6450f534.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/39396006-2179-4d2a-93ae-91fb8f9c9636.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/82e86e5e-ef2e-4462-9117-83fe8e8860cb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/0c78e0a8-2b8a-4159-83f2-79206e6377ed.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/e3806c2e-5b7c-4e89-9ea7-eb977db845fd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/2dd705f4-28a6-4515-b420-666a177f4c6f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/c7d0038d-6a8a-4770-b691-c508e37adf00.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/376e6a62-ef14-4c9c-9fff-f27feb88affc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/b40e85b8-46f5-4856-b2aa-5f6baf8d1553.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/67312fe2-ca55-42f3-9674-7206cd3eabc4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/e6884d3b-af3f-46e5-a6d0-a48659dc0cc4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/9d9f4b39-7044-4aaa-86c4-7d63a708aaeb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/ad5fbe39-b830-4331-8d62-8736149e243e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/8ce50a04-1ee4-40f8-a423-c108a42156fc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/307c818c-d3ad-41d2-8276-a14b35d18c5b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/304d80c3-7305-4992-8631-0ce99e7f94b0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/8aa76280-2e29-4129-8140-d67bb7e516b0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/d1d06482-0e66-4ac1-9233-4af9f2bb763f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/5af406e8-36c0-4255-bcf6-285a737cc29d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/a0259b58-16d7-4b05-af18-9699a9dc2b4f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/4fc97b20-edad-4b4b-b5f3-80c2fb3d945a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/3df9ca13-5b4b-4860-ad39-5aaa64dc34c2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/fb218dd2-4177-4e49-9e83-aa483e2c49bb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/7094b554-7520-4d97-9732-228c36bd82c1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/e937d84c-8324-4e61-a41e-159ac9cbc548.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/fb75b714-ae3a-44e1-be5a-c67c689f669c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/a26a7cf7-de86-451e-9ff0-998b51e26171.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/c155098c-7e72-4a87-b33f-3a1c1c1bd3af.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/12714771-d9d9-4a62-818d-fc4a0829ab22.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/5880454a-c225-4b99-91c4-c611ec8c7d34.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/d02284ab-57a3-4c4f-b499-9f658abfcc62.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/afdda33b-9cd0-4142-90db-3ca95d32dfe4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/341174d9-e6ab-4c0c-b031-2296e8304e08.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/52700bee-4abf-4d0f-87a1-f53c6450f534.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/39396006-2179-4d2a-93ae-91fb8f9c9636.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/82e86e5e-ef2e-4462-9117-83fe8e8860cb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/0c78e0a8-2b8a-4159-83f2-79206e6377ed.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/e3806c2e-5b7c-4e89-9ea7-eb977db845fd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/2dd705f4-28a6-4515-b420-666a177f4c6f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/c7d0038d-6a8a-4770-b691-c508e37adf00.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/376e6a62-ef14-4c9c-9fff-f27feb88affc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/b40e85b8-46f5-4856-b2aa-5f6baf8d1553.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/67312fe2-ca55-42f3-9674-7206cd3eabc4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/e6884d3b-af3f-46e5-a6d0-a48659dc0cc4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/9d9f4b39-7044-4aaa-86c4-7d63a708aaeb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/ad5fbe39-b830-4331-8d62-8736149e243e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/8ce50a04-1ee4-40f8-a423-c108a42156fc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/307c818c-d3ad-41d2-8276-a14b35d18c5b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/304d80c3-7305-4992-8631-0ce99e7f94b0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/8aa76280-2e29-4129-8140-d67bb7e516b0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/d1d06482-0e66-4ac1-9233-4af9f2bb763f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/5af406e8-36c0-4255-bcf6-285a737cc29d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/a0259b58-16d7-4b05-af18-9699a9dc2b4f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/4fc97b20-edad-4b4b-b5f3-80c2fb3d945a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/3df9ca13-5b4b-4860-ad39-5aaa64dc34c2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/fb218dd2-4177-4e49-9e83-aa483e2c49bb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/7094b554-7520-4d97-9732-228c36bd82c1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/e937d84c-8324-4e61-a41e-159ac9cbc548.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/fb75b714-ae3a-44e1-be5a-c67c689f669c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/a26a7cf7-de86-451e-9ff0-998b51e26171.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/c155098c-7e72-4a87-b33f-3a1c1c1bd3af.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/12714771-d9d9-4a62-818d-fc4a0829ab22.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/5880454a-c225-4b99-91c4-c611ec8c7d34.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/d02284ab-57a3-4c4f-b499-9f658abfcc62.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480313/afdda33b-9cd0-4142-90db-3ca95d32dfe4.jpg
 • 3
 • 3
 • 157,9m2
 • 135,7m2
 • 22,2m2
参考: A01433.M3.A2.M-FC
销售价格
680 000 €
 • 3
 • 3
 • 157,9m2
 • 135,7m2
 • 22,2m2
参考: A01433.M3.A2.M-FC


物业特色

 • 空调
 • 设备齐全的厨房
 • 洗 碗 机
 • 配備衣櫃
 • Electric network
 • 建造年份: 2027
 • 精力充沛认证: A
 • Orientação solar: Este, Oeste
 • 地板: 6
 • 私人公寓
 • 安静位置
 • 距离海滩仅有几步之遥
 • 视图: 城市景观, 查看城市化, 花园景观, 滨海景观, 河景
 • 全景
 • 地下室
 • 收集
 • 阳台
 • 阳台
 • 洗衣店
 • 车库
 • 电梯
 • 可视对讲系统
 • 电动车库门
 • 双层玻璃
 • 电百叶窗
 • ???
 • Ligação à rede eléctrica
 • 市政下水道
 • 能源认证

资料下载

查询