Canidelo Vila Nova de Gaia

公寓 Canidelo Vila Nova de Gaia

查看所有分数
PropertyFloorPlans
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/2f288914-ee71-4981-bdf3-16158972ab1f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/17db13a2-cf8b-4aa5-ab37-9ed69499ef1c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/fe45e03b-0c7f-4a68-b24c-2d65c32cd206.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/98a33fea-a61d-42eb-ac4e-e6c5270df514.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/99a05e76-d724-46f8-b5cb-b5f3f6b9f8fe.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/e16b37d8-d915-4cbb-a03a-bac67facadde.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/deb22cd8-e670-4d0b-8a63-6d02fe2c7d1b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/6e9619b4-1534-422a-bb29-19da6744cc0f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/18dbb99e-90e0-41ac-9ef0-1bf29091ab7e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/9c9b7513-d61b-46c1-9a46-d93edaddbe97.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/791b478f-e0b3-430c-b4b5-01cb61ca5639.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/cb79c17e-6813-4b78-98af-0fd3ad8fe9c1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/afa37e32-bc23-4825-a3e1-5d09e2005dbb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/6bf9d939-1d7b-4dda-a8fe-e3dd0c033a97.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/6faa0663-8715-4206-8db6-312b7cf01c07.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/612bcc67-5c97-4707-8430-715812c25c6b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/47541917-153d-4924-ba63-be8344a027c5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/d6653957-694c-4fe4-82c1-1b24401b0479.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/bdf959f3-1e02-48d3-861b-ab9b88b79778.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/32baeec4-53a3-4740-a5f2-79262227fc53.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/a248d5f2-e1bb-4afc-9f9f-85825a0a6c22.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/661fe085-632d-4470-bcfd-96046c60fd54.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/be446133-327f-43fa-b857-1c5571591405.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/c778c5d8-98d2-4b6b-8363-fdf09376ace6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/cecfb2f2-a6b4-417a-a5f8-c27bc265287a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/bc2c8fa9-c25b-49b1-ad1d-652a7ee2cc57.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/c18ec1fe-6749-4a10-a877-f58958e5ea58.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/ca039ec4-20b9-492b-a741-2080c3b6a13b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/4ea8f2ec-5156-4c92-a389-c9b4ba6e5d75.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/e868502f-37c9-421c-9ee1-1577f9748604.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/c8205b6e-183d-4591-906d-5e6e991a9427.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/e6e6e756-786a-4e01-a3fc-b2e815ae49af.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/bd3fed2b-7c73-45f7-a3ac-a66eb4535fa0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/2f288914-ee71-4981-bdf3-16158972ab1f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/17db13a2-cf8b-4aa5-ab37-9ed69499ef1c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/fe45e03b-0c7f-4a68-b24c-2d65c32cd206.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/98a33fea-a61d-42eb-ac4e-e6c5270df514.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/99a05e76-d724-46f8-b5cb-b5f3f6b9f8fe.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/e16b37d8-d915-4cbb-a03a-bac67facadde.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/deb22cd8-e670-4d0b-8a63-6d02fe2c7d1b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/6e9619b4-1534-422a-bb29-19da6744cc0f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/18dbb99e-90e0-41ac-9ef0-1bf29091ab7e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/9c9b7513-d61b-46c1-9a46-d93edaddbe97.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/791b478f-e0b3-430c-b4b5-01cb61ca5639.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/cb79c17e-6813-4b78-98af-0fd3ad8fe9c1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/afa37e32-bc23-4825-a3e1-5d09e2005dbb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/6bf9d939-1d7b-4dda-a8fe-e3dd0c033a97.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/6faa0663-8715-4206-8db6-312b7cf01c07.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/612bcc67-5c97-4707-8430-715812c25c6b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/47541917-153d-4924-ba63-be8344a027c5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/d6653957-694c-4fe4-82c1-1b24401b0479.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/bdf959f3-1e02-48d3-861b-ab9b88b79778.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/32baeec4-53a3-4740-a5f2-79262227fc53.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/a248d5f2-e1bb-4afc-9f9f-85825a0a6c22.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/661fe085-632d-4470-bcfd-96046c60fd54.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/be446133-327f-43fa-b857-1c5571591405.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/c778c5d8-98d2-4b6b-8363-fdf09376ace6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/cecfb2f2-a6b4-417a-a5f8-c27bc265287a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/bc2c8fa9-c25b-49b1-ad1d-652a7ee2cc57.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/c18ec1fe-6749-4a10-a877-f58958e5ea58.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/ca039ec4-20b9-492b-a741-2080c3b6a13b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/4ea8f2ec-5156-4c92-a389-c9b4ba6e5d75.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/e868502f-37c9-421c-9ee1-1577f9748604.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/c8205b6e-183d-4591-906d-5e6e991a9427.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/e6e6e756-786a-4e01-a3fc-b2e815ae49af.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480320/bd3fed2b-7c73-45f7-a3ac-a66eb4535fa0.jpg
 • 3
 • 3
 • 157,9m2
 • 135,7m2
 • 22,2m2
参考: A01433.M3.A3.U-FC
销售价格
720 000 €
 • 3
 • 3
 • 157,9m2
 • 135,7m2
 • 22,2m2
参考: A01433.M3.A3.U-FC


物业特色

 • 空调
 • 设备齐全的厨房
 • 洗 碗 机
 • 配備衣櫃
 • Electric network
 • 建造年份: 2027
 • 精力充沛认证: A
 • Orientação solar: Este, Oeste
 • 地板: 6
 • 私人公寓
 • 安静位置
 • 距离海滩仅有几步之遥
 • 视图: 城市景观, 查看城市化, 花园景观, 滨海景观, 河景
 • 全景
 • 地下室
 • 收集
 • 阳台
 • 阳台
 • 洗衣店
 • 车库
 • 电梯
 • 可视对讲系统
 • 电动车库门
 • 双层玻璃
 • 电百叶窗
 • ???
 • Ligação à rede eléctrica
 • 市政下水道
 • 能源认证

资料下载

查询