Canidelo Vila Nova de Gaia

公寓 Canidelo Vila Nova de Gaia

查看所有分数
PropertyFloorPlans
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/c2236f30-03c5-483a-8d85-c34eb939d8c5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/bfd1afe7-e9d6-4b7d-ac39-793a0292b9c1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/4db82ec6-84e6-49a3-9e23-a99d8928764a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/a9970d20-0e6f-47a1-820b-779d82617267.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/08c3e7f0-6a92-444b-ab6b-aa71aa7b1a89.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/1ff75f2c-ad3d-4360-9041-2c15db1f5f90.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/6767d280-1c83-4f8d-a3e5-7cfd64a1ac8d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/d3e8da1d-4554-4149-bd0e-edc6bbb85597.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/ceda818b-e057-47ce-9650-693c219e257c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/c7cee7ee-47ab-4fbe-bf48-24f42feaa53e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/3452a8d2-3088-4579-84db-3ac643837584.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/480f950b-8ad7-404c-ac39-dba49388c88d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/52064eb6-22da-4401-ba48-6f1e74cc2a84.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/b9b2a147-9a17-4a93-ac29-2a66ddc6254c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/f1f4050b-5401-45fe-a5bc-78011a751b83.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/10d7ed02-50d1-44ff-8097-45f8b3e3f9d9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/a92b7a53-3e8f-493e-b06e-9571d21004c0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/3fae0495-d751-4edf-aa7a-a45009819af3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/e4e3861d-a863-4366-97bc-bf9e34f19e74.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/5e22b6e0-cd6c-40e0-b32e-2e4f7274a108.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/1abd32bf-ba90-4526-82fd-3404a2a15e6b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/70c843f6-d522-4560-80fb-080f966a305b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/489005b4-6fd4-426e-b62f-255ee60884db.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/1f120a40-a605-4410-ad06-560db16bd3b0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/2fcb76ca-3b18-45ab-8316-1cec4a6b51af.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/0fdede4a-33a7-4405-ad4b-4820d427c594.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/0d91e43d-f8b9-40f9-a9f3-cf0d6cd2b132.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/38f74a66-ffce-4d80-bccb-27b73f5f5047.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/cd80ea38-3d1d-406c-91ba-485ec48c964d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/4dacede8-85a4-4f90-955a-ad2e8489912b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/e4eef89e-5790-4f3a-8371-ccc7bd6b4613.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/981946e9-7187-4583-95fb-f2f43ffd0f57.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/d4bbac71-b853-4a78-b703-d34b78eb047e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/c2236f30-03c5-483a-8d85-c34eb939d8c5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/bfd1afe7-e9d6-4b7d-ac39-793a0292b9c1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/4db82ec6-84e6-49a3-9e23-a99d8928764a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/a9970d20-0e6f-47a1-820b-779d82617267.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/08c3e7f0-6a92-444b-ab6b-aa71aa7b1a89.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/1ff75f2c-ad3d-4360-9041-2c15db1f5f90.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/6767d280-1c83-4f8d-a3e5-7cfd64a1ac8d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/d3e8da1d-4554-4149-bd0e-edc6bbb85597.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/ceda818b-e057-47ce-9650-693c219e257c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/c7cee7ee-47ab-4fbe-bf48-24f42feaa53e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/3452a8d2-3088-4579-84db-3ac643837584.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/480f950b-8ad7-404c-ac39-dba49388c88d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/52064eb6-22da-4401-ba48-6f1e74cc2a84.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/b9b2a147-9a17-4a93-ac29-2a66ddc6254c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/f1f4050b-5401-45fe-a5bc-78011a751b83.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/10d7ed02-50d1-44ff-8097-45f8b3e3f9d9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/a92b7a53-3e8f-493e-b06e-9571d21004c0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/3fae0495-d751-4edf-aa7a-a45009819af3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/e4e3861d-a863-4366-97bc-bf9e34f19e74.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/5e22b6e0-cd6c-40e0-b32e-2e4f7274a108.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/1abd32bf-ba90-4526-82fd-3404a2a15e6b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/70c843f6-d522-4560-80fb-080f966a305b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/489005b4-6fd4-426e-b62f-255ee60884db.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/1f120a40-a605-4410-ad06-560db16bd3b0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/2fcb76ca-3b18-45ab-8316-1cec4a6b51af.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/0fdede4a-33a7-4405-ad4b-4820d427c594.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/0d91e43d-f8b9-40f9-a9f3-cf0d6cd2b132.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/38f74a66-ffce-4d80-bccb-27b73f5f5047.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/cd80ea38-3d1d-406c-91ba-485ec48c964d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/4dacede8-85a4-4f90-955a-ad2e8489912b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/e4eef89e-5790-4f3a-8371-ccc7bd6b4613.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/981946e9-7187-4583-95fb-f2f43ffd0f57.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480324/d4bbac71-b853-4a78-b703-d34b78eb047e.jpg
 • 3
 • 3
 • 157,9m2
 • 135,7m2
 • 22,2m2
参考: A01433.M3.A4.AC-FC
销售价格
750 000 €
 • 3
 • 3
 • 157,9m2
 • 135,7m2
 • 22,2m2
参考: A01433.M3.A4.AC-FC


物业特色

 • 空调
 • 设备齐全的厨房
 • 洗 碗 机
 • 配備衣櫃
 • Electric network
 • 建造年份: 2027
 • 精力充沛认证: A
 • Orientação solar: Este, Oeste
 • 地板: 6
 • 私人公寓
 • 安静位置
 • 距离海滩仅有几步之遥
 • 视图: 城市景观, 查看城市化, 花园景观, 滨海景观, 河景
 • 全景
 • 地下室
 • 收集
 • 阳台
 • 阳台
 • 洗衣店
 • 车库
 • 电梯
 • 可视对讲系统
 • 电动车库门
 • 双层玻璃
 • 电百叶窗
 • ???
 • Ligação à rede eléctrica
 • 市政下水道
 • 能源认证

资料下载

查询