Canidelo Vila Nova de Gaia

公寓 Canidelo Vila Nova de Gaia

查看所有分数
PropertyFloorPlans
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/dfb778c7-0ed0-4f9d-b4c1-4f78b567c1f7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/56237758-c72b-49ac-9ec2-9feb5db08299.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/c17045e7-fc57-4330-928e-a3a5da8dda65.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/85eb3abe-bbbc-4681-9ccb-91ebde6e5f6c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/b6a34071-ca8e-4a5c-a3b6-33ca725f5bfa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/17e78350-8eed-4ac3-997e-7dac1ce52cb4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/bdd06efe-76bc-4b2d-8838-4a79b75aa446.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/a76cca68-e8c5-4c41-9200-c52cde958571.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/1fa444ff-03d7-4722-a463-18e007fa6f6d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/936bada1-cdd6-4ee4-9eb3-abe699aa507a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/2316502e-b7a3-49f2-b849-0d641949f033.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/540d4237-726f-4d1a-a947-d159c3945217.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/6a649c36-127f-4e28-b464-8d4feb396628.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/39cc37e1-94d9-423e-bae3-a8f1d6135831.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/f2bf34ca-5c65-49ee-a018-d64f8a8c3c43.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/060ebf92-733a-4a6c-b6f3-676645f2ee18.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/1d9ed006-306e-4e02-a8a9-3b8052b7c2da.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/1de3d0ae-7193-481b-9d22-5a15fa167f64.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/4816e01f-1104-496b-8d98-c7bfe31487e6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/47c44666-9ec3-4848-9b30-100de6f36b11.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/3987e529-2210-409d-95ec-9ef327783d0f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/e3c08959-f9f3-4a76-97ab-35872a08a659.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/053b243b-ea7d-4c8c-bbe1-a2cdc3fff30b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/9ce4287a-e953-4468-8850-0d44503ea4dc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/6d6abe5b-3f25-482b-9e0c-3a77a082367d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/fbd80df8-2a23-4641-b281-cce821dce53b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/22a524cf-b53f-43b2-bccf-9d5521027f3b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/a9430ed1-ebde-4692-bf6e-ce8b6e9b7d2a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/4fdbd1a3-44d8-4ad6-97ce-df7660dd5b98.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/de5beeba-4d75-475f-9e22-a5230f9acbf3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/d363ca38-eb37-47cc-b9f7-263418f4452f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/52dfbb60-dd61-4f07-aed0-5a774a0009a6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/62679ec2-62a4-4d49-9cdf-a168a5267090.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/dfb778c7-0ed0-4f9d-b4c1-4f78b567c1f7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/56237758-c72b-49ac-9ec2-9feb5db08299.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/c17045e7-fc57-4330-928e-a3a5da8dda65.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/85eb3abe-bbbc-4681-9ccb-91ebde6e5f6c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/b6a34071-ca8e-4a5c-a3b6-33ca725f5bfa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/17e78350-8eed-4ac3-997e-7dac1ce52cb4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/bdd06efe-76bc-4b2d-8838-4a79b75aa446.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/a76cca68-e8c5-4c41-9200-c52cde958571.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/1fa444ff-03d7-4722-a463-18e007fa6f6d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/936bada1-cdd6-4ee4-9eb3-abe699aa507a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/2316502e-b7a3-49f2-b849-0d641949f033.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/540d4237-726f-4d1a-a947-d159c3945217.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/6a649c36-127f-4e28-b464-8d4feb396628.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/39cc37e1-94d9-423e-bae3-a8f1d6135831.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/f2bf34ca-5c65-49ee-a018-d64f8a8c3c43.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/060ebf92-733a-4a6c-b6f3-676645f2ee18.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/1d9ed006-306e-4e02-a8a9-3b8052b7c2da.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/1de3d0ae-7193-481b-9d22-5a15fa167f64.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/4816e01f-1104-496b-8d98-c7bfe31487e6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/47c44666-9ec3-4848-9b30-100de6f36b11.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/3987e529-2210-409d-95ec-9ef327783d0f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/e3c08959-f9f3-4a76-97ab-35872a08a659.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/053b243b-ea7d-4c8c-bbe1-a2cdc3fff30b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/9ce4287a-e953-4468-8850-0d44503ea4dc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/6d6abe5b-3f25-482b-9e0c-3a77a082367d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/fbd80df8-2a23-4641-b281-cce821dce53b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/22a524cf-b53f-43b2-bccf-9d5521027f3b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/a9430ed1-ebde-4692-bf6e-ce8b6e9b7d2a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/4fdbd1a3-44d8-4ad6-97ce-df7660dd5b98.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/de5beeba-4d75-475f-9e22-a5230f9acbf3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/d363ca38-eb37-47cc-b9f7-263418f4452f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/52dfbb60-dd61-4f07-aed0-5a774a0009a6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480326/62679ec2-62a4-4d49-9cdf-a168a5267090.jpg
 • 3
 • 3
 • 157,9m2
 • 135,7m2
 • 22,2m2
参考: A01433.M3.A5.AK-FC
销售价格
810 000 €
 • 3
 • 3
 • 157,9m2
 • 135,7m2
 • 22,2m2
参考: A01433.M3.A5.AK-FC


物业特色

 • 空调
 • 设备齐全的厨房
 • 洗 碗 机
 • 配備衣櫃
 • Electric network
 • 建造年份: 2027
 • 精力充沛认证: A
 • Orientação solar: Este, Oeste
 • 地板: 6
 • 私人公寓
 • 安静位置
 • 距离海滩仅有几步之遥
 • 视图: 城市景观, 查看城市化, 花园景观, 滨海景观, 河景
 • 全景
 • 地下室
 • 收集
 • 阳台
 • 阳台
 • 洗衣店
 • 车库
 • 电梯
 • 可视对讲系统
 • 电动车库门
 • 双层玻璃
 • 电百叶窗
 • ???
 • Ligação à rede eléctrica
 • 市政下水道
 • 能源认证

资料下载

查询