Canidelo Vila Nova de Gaia

公寓 Canidelo Vila Nova de Gaia

查看所有分数
PropertyFloorPlans
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/4d549780-af15-4222-95fe-52ef51e71013.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/cfa2def9-39de-43f2-a210-a8f2613713ed.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/448679b5-b7a5-4b72-b6f5-409cc75414d9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/f08f95c0-e9a9-45b8-a7ec-e075734f2108.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/d1346130-0e90-4760-a387-b11fcda86742.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/cf87324f-0453-4a32-aa23-59629142a9e3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/f4860dc9-9d3c-4b43-9f0c-dcb0d8676d31.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/2da8747b-3714-476c-ac17-64dbd102e56b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/f623881a-9b6b-40b5-9f53-6e13916e20d3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/cfcf95e0-a750-42f5-b8af-6049966f283d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/3ef2dffb-8907-4fba-9547-d3185413bf3c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/d9b03918-ffb8-4209-bb39-6e260a6dfbdf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/3f33fa28-79e2-4316-8964-bb2e4f1a6fce.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/01ff3a7d-5b9c-4325-83c2-7bb83a2ee602.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/1963730e-6f3b-4ddd-be24-03f69c57eeb2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/cb637f47-bef1-4e8d-b795-71d7e2047f7d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/3d5a6921-c280-4dd3-a7f2-cdba151dcd14.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/a6c28b66-ba9b-40b3-8f7e-0c3c02d763a1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/c0ae2ffb-637b-46cf-a534-37ba8bf38845.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/8fe9a971-b7b1-431c-b16c-1c06bfe31c18.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/49e18a1b-59d2-41f4-82c2-724c6ec8a40d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/5eba4db0-df9a-49b7-8f73-bd99bc6edbe0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/cdeebec4-a0d2-40ca-b596-9a835d45a69e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/1fb73069-4f76-43c1-a515-570251253473.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/a4a54155-c37d-4942-abc2-3709c568ed0e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/e5cdc62d-5b4a-407b-b815-2cc2f765216d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/da0c004c-2e07-4cea-95ff-20a43707f8fe.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/8e39de03-c0c4-46c2-9a69-b71912509788.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/4631b5aa-6900-4c3c-b21c-52242010c925.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/837e4df9-2388-4169-b0a0-49abd94a67f0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/e6f8c0df-11e6-4473-bedb-6442a65ad1c5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/3dfaccf1-d9a9-4ee0-8e8a-b4eec9e9ca0a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/79af8753-cf30-46db-9b93-bb0706a68c05.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/4d549780-af15-4222-95fe-52ef51e71013.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/cfa2def9-39de-43f2-a210-a8f2613713ed.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/448679b5-b7a5-4b72-b6f5-409cc75414d9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/f08f95c0-e9a9-45b8-a7ec-e075734f2108.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/d1346130-0e90-4760-a387-b11fcda86742.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/cf87324f-0453-4a32-aa23-59629142a9e3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/f4860dc9-9d3c-4b43-9f0c-dcb0d8676d31.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/2da8747b-3714-476c-ac17-64dbd102e56b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/f623881a-9b6b-40b5-9f53-6e13916e20d3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/cfcf95e0-a750-42f5-b8af-6049966f283d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/3ef2dffb-8907-4fba-9547-d3185413bf3c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/d9b03918-ffb8-4209-bb39-6e260a6dfbdf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/3f33fa28-79e2-4316-8964-bb2e4f1a6fce.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/01ff3a7d-5b9c-4325-83c2-7bb83a2ee602.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/1963730e-6f3b-4ddd-be24-03f69c57eeb2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/cb637f47-bef1-4e8d-b795-71d7e2047f7d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/3d5a6921-c280-4dd3-a7f2-cdba151dcd14.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/a6c28b66-ba9b-40b3-8f7e-0c3c02d763a1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/c0ae2ffb-637b-46cf-a534-37ba8bf38845.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/8fe9a971-b7b1-431c-b16c-1c06bfe31c18.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/49e18a1b-59d2-41f4-82c2-724c6ec8a40d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/5eba4db0-df9a-49b7-8f73-bd99bc6edbe0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/cdeebec4-a0d2-40ca-b596-9a835d45a69e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/1fb73069-4f76-43c1-a515-570251253473.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/a4a54155-c37d-4942-abc2-3709c568ed0e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/e5cdc62d-5b4a-407b-b815-2cc2f765216d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/da0c004c-2e07-4cea-95ff-20a43707f8fe.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/8e39de03-c0c4-46c2-9a69-b71912509788.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/4631b5aa-6900-4c3c-b21c-52242010c925.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/837e4df9-2388-4169-b0a0-49abd94a67f0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/e6f8c0df-11e6-4473-bedb-6442a65ad1c5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/3dfaccf1-d9a9-4ee0-8e8a-b4eec9e9ca0a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/480348/79af8753-cf30-46db-9b93-bb0706a68c05.jpg
 • 3
 • 3
 • 169,98m2
 • 133,6m2
 • 36,2m2
参考: A01433.M3.C5.AO-FC
销售价格
860 000 €
 • 3
 • 3
 • 169,98m2
 • 133,6m2
 • 36,2m2
参考: A01433.M3.C5.AO-FC


物业特色

 • 空调
 • 设备齐全的厨房
 • 洗 碗 机
 • 配備衣櫃
 • Electric network
 • 建造年份: 2027
 • 精力充沛认证: A
 • Orientação solar: Sul, Este
 • 地板: 6
 • 私人公寓
 • 安静位置
 • 距离海滩仅有几步之遥
 • 视图: 城市景观, 查看城市化, 花园景观, 滨海景观, 河景
 • 全景
 • 地下室
 • 收集
 • 阳台
 • 阳台
 • 洗衣店
 • 车库
 • 电梯
 • 可视对讲系统
 • 电动车库门
 • 双层玻璃
 • 电百叶窗
 • ???
 • Ligação à rede eléctrica
 • 市政下水道
 • 能源认证

资料下载

查询