Canidelo Vila Nova de Gaia

公寓 Canidelo Vila Nova de Gaia

查看所有分数
PropertyFloorPlans
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/32cedde2-1c06-4729-a15c-313c28204d87.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/37b7c12c-fe74-403a-98c6-70ad19b41ec9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/da7b647f-45fa-49cb-8aa4-2697c6a401dd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/a3ee671c-2836-4309-8649-c232cef6a4e1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/94323f7e-9bf4-41b6-9d33-695432ced09d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/19cb7797-66d9-4e15-9b62-e10b687b9dc0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/0ded851c-4776-4cb3-a6bf-d3992be802ba.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/1d77bfac-782f-490f-84d0-d5232f7c073f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/2ba79a72-17bb-49fc-8951-0b6482f8fc55.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/e8a09ce8-a896-4abb-94fc-2c8e232d1774.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/2ef90998-9db3-4d0f-ad39-90cf27233cea.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/c65da84a-8a6d-482d-9c97-02e68af4d5be.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/9381f605-6e5a-429e-afa7-a04af1515329.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/25eb86e8-251a-4373-93d6-a8eca9abe21f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/53ef6e37-5133-475e-9726-9baf7f123934.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/1e6496ed-1b5c-443d-9f4e-70b017a25087.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/99468609-0d42-419e-8907-9a5e92f78393.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/aaa19f1e-d943-4b7c-bd45-0878e3894919.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/b5525025-ee26-41eb-919d-864c3920a418.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/47eb9810-d1e1-49e0-8a16-7c930872f35b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/802a5e35-6272-4b52-b247-d978f01dfb9c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/1062f809-c0e4-4752-9b69-00ffc2440b11.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/90b1fd9d-b4f9-428f-b27a-e409f4ed1b19.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/8105f0d6-8d80-45c8-b62a-7eb970a6053e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/f0ecdc12-08b7-43d4-9cc8-5c864d6133bc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/c7534c0e-6e5c-4955-b728-46c28a666586.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/5c8fdc66-2d74-4ead-a9fc-1bb308e898c8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/cd4dd9cd-b841-4cd5-8766-3485546a0a31.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/1f0af74d-7068-4984-b336-31093aab2f6d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/014eff7c-ce45-4b6c-98c9-c46009142845.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/c0f7ecb4-0a5f-4494-a8c0-867142b523df.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/32e50ed9-aa93-41e4-80d1-322e33e0d597.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/0522a8b8-b7f4-4a11-bd08-530d7ac46e61.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/32cedde2-1c06-4729-a15c-313c28204d87.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/37b7c12c-fe74-403a-98c6-70ad19b41ec9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/da7b647f-45fa-49cb-8aa4-2697c6a401dd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/a3ee671c-2836-4309-8649-c232cef6a4e1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/94323f7e-9bf4-41b6-9d33-695432ced09d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/19cb7797-66d9-4e15-9b62-e10b687b9dc0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/0ded851c-4776-4cb3-a6bf-d3992be802ba.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/1d77bfac-782f-490f-84d0-d5232f7c073f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/2ba79a72-17bb-49fc-8951-0b6482f8fc55.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/e8a09ce8-a896-4abb-94fc-2c8e232d1774.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/2ef90998-9db3-4d0f-ad39-90cf27233cea.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/c65da84a-8a6d-482d-9c97-02e68af4d5be.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/9381f605-6e5a-429e-afa7-a04af1515329.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/25eb86e8-251a-4373-93d6-a8eca9abe21f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/53ef6e37-5133-475e-9726-9baf7f123934.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/1e6496ed-1b5c-443d-9f4e-70b017a25087.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/99468609-0d42-419e-8907-9a5e92f78393.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/aaa19f1e-d943-4b7c-bd45-0878e3894919.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/b5525025-ee26-41eb-919d-864c3920a418.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/47eb9810-d1e1-49e0-8a16-7c930872f35b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/802a5e35-6272-4b52-b247-d978f01dfb9c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/1062f809-c0e4-4752-9b69-00ffc2440b11.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/90b1fd9d-b4f9-428f-b27a-e409f4ed1b19.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/8105f0d6-8d80-45c8-b62a-7eb970a6053e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/f0ecdc12-08b7-43d4-9cc8-5c864d6133bc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/c7534c0e-6e5c-4955-b728-46c28a666586.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/5c8fdc66-2d74-4ead-a9fc-1bb308e898c8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/cd4dd9cd-b841-4cd5-8766-3485546a0a31.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/1f0af74d-7068-4984-b336-31093aab2f6d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/014eff7c-ce45-4b6c-98c9-c46009142845.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/c0f7ecb4-0a5f-4494-a8c0-867142b523df.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/32e50ed9-aa93-41e4-80d1-322e33e0d597.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/483877/0522a8b8-b7f4-4a11-bd08-530d7ac46e61.jpg
 • 4
 • 4
 • 263,6m2
 • 181,2m2
 • 82,4m2
参考: A01434.M3.A6.AR-FC
销售价格
1 650 000 €
 • 4
 • 4
 • 263,6m2
 • 181,2m2
 • 82,4m2
参考: A01434.M3.A6.AR-FC


物业特色

 • 空调
 • 设备齐全的厨房
 • 洗 碗 机
 • 配備衣櫃
 • Electric network
 • 建造年份: 2026
 • 精力充沛认证: A
 • Orientação solar: Este, Oeste
 • 地板: 6
 • 私人公寓
 • 安静位置
 • 距离海滩仅有几步之遥
 • 视图: 城市景观, 查看城市化, 花园景观, 滨海景观, 河景
 • 全景
 • 地下室
 • 收集
 • 阳台
 • 阳台
 • 洗衣店
 • 车库
 • 电梯
 • 可视对讲系统
 • 电动车库门
 • 双层玻璃
 • 电百叶窗
 • ???
 • Ligação à rede eléctrica
 • 市政下水道
 • 能源认证

资料下载

位置

查询