Porto

视频
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/43444/3637e9ca-812c-439d-879f-d4369c2de270.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/43444/a4bedfa1-26aa-4c28-9b2c-8dd1944e4539.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/43444/553de0e1-5b94-40af-9201-d3b4439191b8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/43444/52cb121a-cd74-46f9-b72d-e08868c6d464.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/43444/bbb84a95-a933-4ef5-a539-bc0ab115ff3b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/43444/588b9577-2ddb-4567-a5f7-4da54ba3a9a4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/43444/f518a358-e828-4900-9f47-8cc9d59ff5da.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/43444/f9103e3c-0365-4046-8f45-cc6d844747ed.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/43444/3c3acd77-8658-4390-b2c9-381f687e588a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/43444/34af1920-dc13-46e8-a616-ee8df786c135.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/43444/7a2fdf5f-d73e-415f-9e23-302727dcc853.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/43444/25cebd98-755a-48bf-b8ef-208f59eda358.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/43444/6e9779cd-ae22-4eac-8fbe-4c3ca4a821ca.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/43444/be4075f9-3485-4520-b3ce-f51a4e68bf81.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/43444/dbc55618-923e-4f26-ac1b-0a69853c8f8b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/43444/3637e9ca-812c-439d-879f-d4369c2de270.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/43444/a4bedfa1-26aa-4c28-9b2c-8dd1944e4539.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/43444/553de0e1-5b94-40af-9201-d3b4439191b8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/43444/52cb121a-cd74-46f9-b72d-e08868c6d464.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/43444/bbb84a95-a933-4ef5-a539-bc0ab115ff3b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/43444/588b9577-2ddb-4567-a5f7-4da54ba3a9a4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/43444/f518a358-e828-4900-9f47-8cc9d59ff5da.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/43444/f9103e3c-0365-4046-8f45-cc6d844747ed.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/43444/3c3acd77-8658-4390-b2c9-381f687e588a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/43444/34af1920-dc13-46e8-a616-ee8df786c135.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/43444/7a2fdf5f-d73e-415f-9e23-302727dcc853.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/43444/25cebd98-755a-48bf-b8ef-208f59eda358.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/43444/6e9779cd-ae22-4eac-8fbe-4c3ca4a821ca.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/43444/be4075f9-3485-4520-b3ce-f51a4e68bf81.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/43444/dbc55618-923e-4f26-ac1b-0a69853c8f8b.jpg
 • 294m2
 • 270m2
 • 294m2
参考: GP00015-CA
销售价格 295 000 €
 • 294m2
 • 270m2
 • 294m2
参考: GP00015-CA

物业特色

 • 建造年份: 1950
 • 精力充沛认证: F
 • 能源认证
我们的网站使用cookie来改善您的用户体验。通过使用本网站,您确认您同意根据我们的隐私政策使用cookie。   学到更多