Canidelo Vila Nova de Gaia

公寓 Canidelo Vila Nova de Gaia

查看所有分数
视频
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/8d191983-73c9-48d2-bd32-dd041669e1d1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/6bb4d5bb-3048-4f57-a865-93e81bc2bf94.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/22361ac7-b9ca-497b-901a-b4b26d876dff.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/1d8cc884-760e-49c0-b51c-03123c2b7b5a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/91f634b5-ba39-4152-b9d4-b2e93dce68fd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/702badfe-b470-40b1-ba2a-85ae27e5af26.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/de2775be-fd16-4684-a63e-d6f7595c1148.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/afaa98ed-f7a1-4579-a717-c19e1695a882.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/58853a96-9074-4440-b09c-72dac949211f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/e3af8e23-aa06-4e49-a83f-c04b4fffe187.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/9286326f-3de0-4054-a4e7-1aa67767b25f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/98ae84ba-1432-4c22-95bf-d6daf65c0516.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/f6fdf7d1-cbc3-4e5a-8921-0c80f29d538d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/3a1e7c3f-ef73-439c-8a1f-7e20b5fc069b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/4e9fbc2f-a70b-4291-9c1d-6aab040ae6ea.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/40356401-d542-4f1c-a1c3-d42a90477cad.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/fd51362a-cce2-4812-b4a7-a08a7be5cb34.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/f7f2e13f-b655-43df-8a81-859cd68ac6a5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/e5bc7017-bc51-496b-8925-d5665c7da5bc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/d3da3056-42f2-44af-a5f8-3df731ca751e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/5b261664-b4ea-4bca-b24e-7c7d9ea784e9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/f444aeab-d3ed-4160-95ca-366f33c5cc1c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/de926e21-eb73-4200-98c7-b22ae958117d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/c20cebcc-5548-403e-b333-26b8234709d5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/dd875bef-d989-4c32-9b7a-72d90933fc21.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/639f0d86-8e82-4b72-afd1-be9b74879ae2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/60ed7cd9-c9ec-4b0d-bf42-fe4c872743ba.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/9369f50d-957b-4c26-965a-19bd7944569c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/8d191983-73c9-48d2-bd32-dd041669e1d1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/6bb4d5bb-3048-4f57-a865-93e81bc2bf94.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/22361ac7-b9ca-497b-901a-b4b26d876dff.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/1d8cc884-760e-49c0-b51c-03123c2b7b5a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/91f634b5-ba39-4152-b9d4-b2e93dce68fd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/702badfe-b470-40b1-ba2a-85ae27e5af26.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/de2775be-fd16-4684-a63e-d6f7595c1148.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/afaa98ed-f7a1-4579-a717-c19e1695a882.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/58853a96-9074-4440-b09c-72dac949211f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/e3af8e23-aa06-4e49-a83f-c04b4fffe187.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/9286326f-3de0-4054-a4e7-1aa67767b25f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/98ae84ba-1432-4c22-95bf-d6daf65c0516.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/f6fdf7d1-cbc3-4e5a-8921-0c80f29d538d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/3a1e7c3f-ef73-439c-8a1f-7e20b5fc069b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/4e9fbc2f-a70b-4291-9c1d-6aab040ae6ea.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/40356401-d542-4f1c-a1c3-d42a90477cad.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/fd51362a-cce2-4812-b4a7-a08a7be5cb34.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/f7f2e13f-b655-43df-8a81-859cd68ac6a5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/e5bc7017-bc51-496b-8925-d5665c7da5bc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/d3da3056-42f2-44af-a5f8-3df731ca751e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/5b261664-b4ea-4bca-b24e-7c7d9ea784e9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/f444aeab-d3ed-4160-95ca-366f33c5cc1c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/de926e21-eb73-4200-98c7-b22ae958117d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/c20cebcc-5548-403e-b333-26b8234709d5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/dd875bef-d989-4c32-9b7a-72d90933fc21.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/639f0d86-8e82-4b72-afd1-be9b74879ae2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/60ed7cd9-c9ec-4b0d-bf42-fe4c872743ba.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/44134/9369f50d-957b-4c26-965a-19bd7944569c.jpg
 • 3
 • 3
 • 145m2
 • 128,7m2
 • 16,3m2
参考: A01422.B.2.2-FC
销售价格
545 000 €
 • 3
 • 3
 • 145m2
 • 128,7m2
 • 16,3m2
参考: A01422.B.2.2-FC


物业特色

 • 加热
 • 空调
 • 蓄能器术语
 • 设备齐全的厨房
 • 洗 碗 机
 • 洗衣机
 • 配備衣櫃
 • 壁橱, 新
 • Electric network
 • 建造年份: 2024
 • 精力充沛认证: A
 • Orientação solar: Norte, Sul, Este, Oeste
 • 地板: 5
 • 私人公寓
 • 中心位置
 • 一线属性
 • 距离海滩仅有几步之遥
 • 视图: 城市景观, 海滩景观, 滨海景观, 河景, 花园景观, 海景
 • 全景
 • 带停车场
 • 阳台
 • 洗衣店
 • 车库
 • 可视对讲系统
 • 电动车库门
 • 双层玻璃
 • 电百叶窗
 • 安全门
 • ???
 • Ligação à rede eléctrica
 • 市政下水道
 • 能源认证

资料下载

查询