Restaurants / Bars / Geschäfte Castêlo da Maia Maia

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/4b906c5f-7746-4f1c-8926-032925263c79.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/cc4aff98-a8e0-4209-a143-8d0030ae6678.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/b4f4ece2-f308-40cb-a4f7-6c05b4749dbd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/4bfc11d8-4323-42e2-87b7-564cdf01bc6b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/ecb950f0-42e7-40de-8a04-b8cf4685ceb5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/6812b64b-9018-474e-b832-b619ffc43846.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/d28b6a92-36a8-4f72-88ee-c2d1e963afac.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/f375eeef-a78e-4109-a4d6-c2809608fc0d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/5777785f-4c4d-4117-a433-af17c6ff48d0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/9b21c783-27da-4c38-8bca-ac3452d9a486.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/db35a377-ff96-4be2-a0c9-b77a9f443220.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/b4d36079-662f-4410-9ca8-348fe81ad0e5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/6dc1bb1f-567c-4930-8bfd-bf0f7ca9e8a9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/1d09b1c0-e407-40d6-ae08-f6df015e86ea.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/5f010751-e7ed-444f-81bc-fd83cd9e3f79.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/6bf4411b-25cd-4d2a-988c-8b5566e66bef.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/6662e776-bbb9-43e4-9f9f-aafe1b4562e8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/e61d79aa-e3e8-4bb3-8799-a40d7bf19dd8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/fa99c4d4-50c8-4b1e-b97f-7759ff69fed5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/d92c4327-e4f4-4d96-812e-fbb2d6b6ff88.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/920f912b-6431-4b27-b88f-9bb05ca41781.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/51277df3-c950-4915-bd8f-053eb5769ecd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/28b57c4e-7ba6-4805-91f0-c57964f70d0b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/5ed602be-e8c4-441a-af0c-13897f3bafb3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/00cd8144-5187-4248-ae2c-b0c297646a0c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/44781f8e-4f9f-430a-885b-ef929ae8bae6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/c440730d-9d64-4abc-9c0b-3b792dd11913.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/3556dbf3-9f06-487b-8626-80549506adde.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/95bae7e3-88fc-4707-9328-7afbfb26b30f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/c56892cb-934f-4cf5-92a4-e6db586b2867.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/c210e668-6920-4bc4-8e3f-abc24bffc313.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/08f43716-8fa2-4b9b-b6e5-4ba99f064ba2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/4d407f49-98fb-4ab8-8c76-99230a1f4ddf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/61b774d6-f5ea-42f4-873b-6dcd2d3b44ff.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/7552ba6c-7156-455f-92e2-6f066e49a5ce.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/9b31d4c3-4970-4266-8c00-fdd4e29f80e4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/33283550-2467-4bba-9985-4dd1958d5c49.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/868eb834-f550-4a78-bcaf-6cc2fae097d8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/1936808d-8fe0-4c34-88c0-b39d0b8b0da2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/aae1273d-da22-49f0-a63d-0a5dd55126d8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/2bbe05b3-474f-4495-98fe-29fada3fd525.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/259c2150-c857-4985-aa90-4f96bf55adac.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/65e22207-c10b-4a2c-b482-a2534f5b095a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/2e174b97-34e9-461e-9e85-7a13ad7afcfa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/4b906c5f-7746-4f1c-8926-032925263c79.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/cc4aff98-a8e0-4209-a143-8d0030ae6678.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/b4f4ece2-f308-40cb-a4f7-6c05b4749dbd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/4bfc11d8-4323-42e2-87b7-564cdf01bc6b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/ecb950f0-42e7-40de-8a04-b8cf4685ceb5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/6812b64b-9018-474e-b832-b619ffc43846.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/d28b6a92-36a8-4f72-88ee-c2d1e963afac.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/f375eeef-a78e-4109-a4d6-c2809608fc0d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/5777785f-4c4d-4117-a433-af17c6ff48d0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/9b21c783-27da-4c38-8bca-ac3452d9a486.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/db35a377-ff96-4be2-a0c9-b77a9f443220.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/b4d36079-662f-4410-9ca8-348fe81ad0e5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/6dc1bb1f-567c-4930-8bfd-bf0f7ca9e8a9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/1d09b1c0-e407-40d6-ae08-f6df015e86ea.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/5f010751-e7ed-444f-81bc-fd83cd9e3f79.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/6bf4411b-25cd-4d2a-988c-8b5566e66bef.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/6662e776-bbb9-43e4-9f9f-aafe1b4562e8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/e61d79aa-e3e8-4bb3-8799-a40d7bf19dd8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/fa99c4d4-50c8-4b1e-b97f-7759ff69fed5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/d92c4327-e4f4-4d96-812e-fbb2d6b6ff88.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/920f912b-6431-4b27-b88f-9bb05ca41781.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/51277df3-c950-4915-bd8f-053eb5769ecd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/28b57c4e-7ba6-4805-91f0-c57964f70d0b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/5ed602be-e8c4-441a-af0c-13897f3bafb3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/00cd8144-5187-4248-ae2c-b0c297646a0c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/44781f8e-4f9f-430a-885b-ef929ae8bae6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/c440730d-9d64-4abc-9c0b-3b792dd11913.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/3556dbf3-9f06-487b-8626-80549506adde.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/95bae7e3-88fc-4707-9328-7afbfb26b30f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/c56892cb-934f-4cf5-92a4-e6db586b2867.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/c210e668-6920-4bc4-8e3f-abc24bffc313.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/08f43716-8fa2-4b9b-b6e5-4ba99f064ba2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/4d407f49-98fb-4ab8-8c76-99230a1f4ddf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/61b774d6-f5ea-42f4-873b-6dcd2d3b44ff.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/7552ba6c-7156-455f-92e2-6f066e49a5ce.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/9b31d4c3-4970-4266-8c00-fdd4e29f80e4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/33283550-2467-4bba-9985-4dd1958d5c49.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/868eb834-f550-4a78-bcaf-6cc2fae097d8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/1936808d-8fe0-4c34-88c0-b39d0b8b0da2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/aae1273d-da22-49f0-a63d-0a5dd55126d8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/2bbe05b3-474f-4495-98fe-29fada3fd525.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/259c2150-c857-4985-aa90-4f96bf55adac.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/65e22207-c10b-4a2c-b482-a2534f5b095a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2527/5b202608-d689-4166-b96c-4004f2e85674/266318/2e174b97-34e9-461e-9e85-7a13ad7afcfa.jpg
 • 5
 • 216m2
 • 195m2
Ref: C00189-EC
Leasing
50 000 €
 • 5
 • 216m2
 • 195m2
Ref: C00189-EC

Konditorei im Zentrum von Castêlo da Maia voll ausgestattet

Einmalige Gelegenheit: Voll ausgestatteter Süßwarentransfer mit Abfüllung in vollem Betrieb im Herzen von Castêlo da Maia.

Konditorei für den Transfer in Castêlo da Maia, in vollem Betrieb, kürzlich mit Image und Markenzeichen renoviert!

Hauptmerkmale

Privilegierte Lage:
- Die Konditorei befindet sich in einem Bereich mit hoher Sichtbarkeit und Verkehr und zeichnet sich als Bezugspunkt im Herzen der Gemeinde aus.
Moderne und komplette Ausstattung:
- Alle Einrichtungen wurden sorgfältig mit den neuesten Technologien und Utensilien ausgestattet, um einen effizienten und qualitativ hochwertigen Betrieb zu gewährleisten.
Treue Kundschaft:
- Die Konditorei erfreut sich einer treuen Kundschaft, was auf die außergewöhnliche Qualität der angebotenen Produkte zurückzuführen ist, die immer die Fähigkeit zu mehr Innovation bieten.
Gemütliche Dekoration:
- Die warme und einladende Atmosphäre macht diesen Raum perfekt für gesellige Zusammenkünfte, Meetings oder einfach nur Momente des persönlichen Vergnügens.

Der Transfer beinhaltet:
- Vollständiges Inventar von Geräten und Utensilien.
- Vollständige Füllung bei ständiger Aktualisierung, auch bei der Lagerung.
- Konsolidierte und eingetragene Marke.
- Günstiger 10-Jahres-Mietvertrag mit einer monatlichen Miete von 1.400 €.

Grund für Hausfriedensbruch:
Die jetzigen Eigentümer beschlossen nach dem Aufbau und der Entwicklung dieses Unternehmens, sich neuen persönlichen Herausforderungen zu stellen und so eine einzigartige Gelegenheit für visionäre Unternehmer zu schaffen, den Erfolg dieser Konditorei fortzusetzen.

Für weitere Informationen freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Umseisum ist ein technisches Referenzstudio mit Kompetenz in den Bereichen Architektur, Ingenieurwesen, Bauwesen, Design und Dekoration mit einem internen Team von Dutzenden von Managern, Ingenieuren, Budgetmessgeräten und Architekten.

Zusätzlich zu den technischen Bereichen verfügt umseisum über eine starke Präsenz in der Immobilienbranche und ein multidisziplinäres Team von Geschäftsführern, die für den integrierten Service, den das Unternehmen anbietet, geschult und spezialisiert sind.
Durch die Zusammenführung von Kompetenzen im gesamten Zyklus des Bauprozesses, von der Suche nach der Immobilie über die Entwicklung der für die Sanierung oder den Umbau erforderlichen Projekte bis hin zur Planung und Ausführung der Arbeiten bis hin zu ihrer Lieferung, Ausstattung und Dekoration, bietet umseisum seinen Kunden den daraus resultierenden Vorteil, d.h. die Synergie, die zwischen den verschiedenen Teams entsteht. Dies führt zu einer Wertminderung der Investition und zu einem Produkt, das die Erwartungen erfüllt.

So ist es möglich, durch Ihren Immobilienbereich das Haus, das Loft, die Wohnung, die Villa oder das Grundstück, klein oder groß, zu finden, das dem Ideal Ihrer Kunden entspricht, und den besten Preis für ihren Kauf auszuhandeln, den architektonischen Bereich zu nutzen, um alle Räume des Hauses mit Qualität, Langlebigkeit und niedrigen Kosten zu idealisieren, den Bau zu regeln, Sanierung, Umstrukturierung oder Sanierung in den Bereichen Technik und Bau sowie Entwurf von Möbelstücken, auch Dekoration des gesamten Raums, mit seinen Design- und Dekorationsbereichen.

Mit seinem Geschäftsplan, der sich ganz auf die Optimierung der Investitionen seiner Kunden konzentriert, ist umseisum darauf spezialisiert, ihre Ziele zu erreichen und dabei ihren Geschmack, ihre Bedürfnisse und die für jedes Projekt verfügbaren finanziellen Ressourcen zu berücksichtigen.

Eigenschaften

 • Reformationsjahr: 2023
 • Energie ausweis: C
 • Orientação solar: Norte, Oeste
 • Etagen: 1
 • Zentrale Lage
 • Energetische Zertifizierung

Ort

Kontaktanfrage

Unsere Website verwendet Cookies, um Ihre Benutzererfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung der Website bestätigen Sie, dass Sie die Verwendung von Cookies gemäß unserer Datenschutzrichtlinie akzeptieren.   Erfahren Sie mehr